Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (08) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNN-022046-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực thống kê: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Bộ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Nhận hồ sơ trình Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ (không qui định thời gian từ khi nhận hồ sơ) sau họp Thường trực Hội đồng 15 ngày (ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhận hồ sơ tại Văn thư Vụ Tổ chức cán bộ Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, chuyển phòng Thi đua khen thưởng & kỷ luật phân công công chức xử lý, kiểm tra thủ tục, thẩm định thành tích theo qui định, họp Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ, trình Bộ trưởng ký, ban hành, lưu hồ sơ
Bước 2: Trả kết quả tại Văn thư Vụ Tổ chức cán bộ Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tờ trình kèm theo danh sách trích ngang các cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của Thủ trưởng đơn vị (phụ lục 1)
Báo cáo tóm tắt quá trình công tác hoặc báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của cá nhân. (Cá nhân trong ngành, phụ lục 2; Cá nhân ngoài ngành, phụ lục 3; Người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài, phụ lục 4; Nông dân, Ngư dân, Diêm dân, phụ lục 5)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 1 “Tờ trình về đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”
Tải về
Mẫu số 2 “Báo cáo quá trình công tác” cho cá nhân trong ngành
Tải về
Mẫu số 3 “Báo cáo quá trình công tác” cho cá nhân ngoài ngành
Tải về
Mẫu số 4 “Báo cáo thành tích cá nhân” sử dụng cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài”
Tải về
Mẫu số 5 “Báo cáo thành tích cá nhân”sử dụng cho nông dân,diêm dân, Ngư dân, Doanh nghiệp tư nhân, Chủ nhiệm HTX…”
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Biểu mẫu theo quy định của Quyết định số 3809/QĐ-BNN-TC ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25.000 đồng/chiếc
Căn cứ pháp lý
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hồ sơ:
B-BNN-022046-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực:
Thi đua, khen thưởng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [0]
...

10
24