Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BCT-159177-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư, Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công Thương
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 33 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (chỉ áp dụng đối cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất) đến Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp dự định đặt cơ sở bán lẻ
Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ và ghi Giấy biên nhận. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản: 01 bản giao cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc người được uỷ quyền hợp pháp, 01 bản lưu tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi thông báo để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi lấy ý kiến Bộ Công Thương
Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương gửi ý kiến bằng văn bản về những vấn đề thuộc chức năng quản lý của minh.
Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Công Thương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
Bước 5: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc người được uỷ quyền hợp pháp nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc xem xét địa điểm đặt cơ sở bán lẻ phải căn cứ vào số lượng các cơ sở bán lẻ, sự ổn định của thị trường, mật độ dân cư trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi đặt cơ sở bán lẻ; sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch của tỉnh, thành phố
Việc xem xét nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ (trong trường hợp thay đổi nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ) phải căn cứ vào lộ trình hàng hoá, dịch vụ kinh doanh phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và luật pháp quốc tế
Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
Giải trình lý do điều chỉnh
Những thay đổi so với dự án đang triển khai
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án
Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư
Bản sửa đổi bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh
Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (theo mẫu)
Bản sao Giấy phép kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 01 (bộ chính) và 02 (bộ photo)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ - Bộ Công thương
Số hồ sơ:
B-BCT-159177-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Công thương
Lĩnh vực:
Đầu tư, Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
31