Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BKC-006747-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực thống kê: Sở hữu công nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Sở hữu trí tuệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không phân cấp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Sở hữu trí tuệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Thời hạn thông báo thụ lý đơn: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận đơn: Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng
Trường hợp chủ văn bằng tự yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ: - Kiểm tra và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn;
- Kiểm tra hiệu lực của văn bằng bảo hộ yêu cầu huỷ bỏ;
- Ra quyết định huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ theo yêu cầu của người nộp đơn.
Trường hợp yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ do bên thứ ba thực hiện: - Kiểm tra bằng chứng, lý do yêu cầu huỷ bỏ;
- Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng bảo hộ, trong đó ấn định thời hạn là 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến. Cục Sở hữu trí tuệ có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người thứ ba và chủ văn bằng bảo hộ;
- Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định huỷ bỏ một phần/toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ. Quyết định huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp;
- Nếu không có đủ cơ sở, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo từ chối huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.
Tờ khai (02 tờ theo mẫu)
Chứng cứ (nếu có)
Giấy uỷ quyền (nếu thông qua đại diện)
Bản giải trình lý do yêu cầu
hứng từ nộp phí, lệ phí
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí công bố Quyết định hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ 120.000 đồng
Lệ phí yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ 300.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp - Bộ Khoa học và Công nghệ
Số hồ sơ:
B-BKC-006747-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực:
Sở hữu công nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
31