Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BKC-087363-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, Ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư của dự án
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp cho Phòng Hỗ trợ đầu tư - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu tư (được phân công theo dõi dự án) viết 02 Giấy biên nhận (01 bản trao cho nhà đầu tư; 01 bản lưu cùng hồ sơ)
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu tư (được phân công theo dõi dự án) thực hiện các công việc sau:
- Kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ dự án đầu tư ;
- Trình Lãnh đạo Ban xem xét dự án, quyết định;
- Gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của Sở liên quan; trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến các Bộ, Ngành liên quan.
Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được hỏi ý kiến thẩm tra bằng văn bản và chịu trách nhiệm về những vấn đề của dự án thuộc chức năng quản lý của mình
Bước 4: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu tư (được phân công theo dõi dự án) thực hiện các công việc sau:
- Tổ chức họp Hội đồng thẩm tra dự án; Lập Tờ trình Lãnh đạo Ban tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan được hỏi ý kiến;
- Dự thảo nội dung Giấy chứng nhận đầu tư trình Lãnh đạo Ban ký chính thức;
- Tổ chức trao Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.
Trường hợp dự án đầu tư không được chấp thuận, Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu tư - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc gửi thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do
Bước 5: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Chuyên viên Phòng Hỗ trợ đầu tư - Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sao gửi Giấy chứng nhận đầu tư đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ quản lý ngành có liên quan
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đạt tiêu chí dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao
Dự án thuộc danh mục công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên, khuyến khích phát triển theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (đang soạn thảo)
Sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả theo Thông báo 86/TB-VPCP 23/4/2007 thông báo kết luận của Thủ tướng chính phủ tại cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (Do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
Giải trình kinh tế-kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường
Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh
Trường hợp dự án đầu tư gắn liền với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ trên còn phải nộp kèm theo
- Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. (Đ16, 17, 18, 19 - LDN và Đ14, 15, 16, 17-Nghị định 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh).
- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
Số bộ hồ sơ: 04 (bộ) trong đó có 01 (bộ) gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)
Tải về
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
Tải về
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Bộ Khoa học và Công nghệ
Số hồ sơ:
B-BKC-087363-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22