Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BKC-141422-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường, nếu đủ điều kiện xác nhận, trình Trưởng Ban ký văn bản Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường
Bước 3: Trong trường hợp chưa đủ điều kiện xác nhận, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc có văn bản nêu rõ lý do để Chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và thuộc đối tượng quy định tại điều 24 Luật bảo vệ môi trường ngày 12/12/2005
01 văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
05 bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án được đóng thành quyển gáy cứng theo mẫu quy định
01 bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc phương án sản xuất - kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của dự án
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Bộ Khoa học và Công nghệ
Số hồ sơ:
B-BKC-141422-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22