Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BKC-143727-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chỉnh sửa đạt yêu cầu theo kết luận của Hội đồng thẩm định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường
Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, nếu đủ điều kiện, trình Trưởng Ban ký quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung
Bước 3: Trong trường hợp chưa đủ điều kiện, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc có văn bản chỉ rõ lý do để Chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư
01 văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung
07 báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung
01 bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt trước đó của dự án
01 bản báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh hoặc dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Bộ Khoa học và Công nghệ
Số hồ sơ:
B-BKC-143727-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27