Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BKC-BS293
Cơ quan hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Khoa học và Công nghệ.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài trực tiếp tại trụ sở của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản cho phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ ở nước ngoài tại Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ).
Bước 2: Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ) tổ chức thẩm định hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đáp ứng các yêu cầu của quy định hiện hành, Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép thành lập thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài.
+ Trong trường hợp không cho phép thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có dự án thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài
Không vi phạm các điều cấm của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản pháp luật khác có liên quan
Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước
Tuân thủ các quy định của pháp luật về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Đơn đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài (theo mẫu).
Các tài liệu chứng minh đáp ứng các yêu cầu sau:
* Có dự án thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài;
* Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước;
* Không vi phạm các điều cấm của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
* Tuân thủ các quy định của pháp luật về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
18