Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BKH-107487-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tiếp nhận, ghi sổ, xoá tên khỏi sổ đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Bước 2: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Bảo đảm các yêu cầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.
- Bảo đảm về tỷ lệ và điều kiện phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
- Chuyển nhượng dự án gắn liền với quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy định của pháp luật đất đai và pháp luật có liên quan.
Văn bản đăng kí chuyển nhượng dự án
Hợp đồng chuyển nhượng dự án
Văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng
Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng kí điều chỉnh dự án đầu tư
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
22