Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BKH-BS208
Cơ quan hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Kế hoạch và đầu tư thẩm định và công nhận cơ sở đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc thông qua hệ thống bưu chính đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ thư điện tử: daotaodauthau@mpi.gov.vn
Thời hạn giải quyết: Hội đồng thẩm định hoàn thành thẩm định trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định, Cục Quản lý đấu thầu ban hành Quyết định công nhận cơ sở đào tạo nếu đáp ứng các quy định hoặc có văn bản thông báo cho tổ chức đăng ký cơ sở đào tạo về việc không công nhận. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định công nhận, Cục Quản lý đấu thầu có trách nhiệm đăng tải thông tin về cơ sở đào tạo đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận cơ sở đào tạo hoặc văn bản thông báo không đáp ứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở đào tạo lập 02 bộ hồ sơ đăng ký theo quy định tại Điều 24 của Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT về điều kiện công nhận cơ sở đào tạo đấu thầu:
- Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập đối với tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong đó có ngành nghề đầu tư, kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Có hợp đồng giảng dạy với giảng viên đấu thầu có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Có phòng học, phương tiện, thiết bị giảng dạy và học tập đáp ứng yêu cầu;
- Có tài liệu giảng dạy phù hợp với Chương trình khung theo quy định tại Điều 7 Thông tư này;
- Có tối thiểu 10 đề kiểm tra trắc nghiệm, mỗi đề kiểm tra gồm 60 câu hỏi kèm theo đáp án. Các đề kiểm tra và đáp án phải phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành và chương trình khung.
Đơn đề nghị đăng ký cơ sở đào tạo đấu thầu theo Mẫu số 10 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT;
Phiếu cung cấp thông tin đăng ký cơ sở đào tạo đấu thầu theo Mẫu số 11 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT;
Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 25 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đăng ký cơ sở đào tạo đấu thầu
Tải về
Phiếu cung cấp thông tin đăng ký cơ sở đào tạo đấu thầu
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký cơ sở đào tạo về đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số hồ sơ:
B-BKH-BS208
Cơ quan hành chính:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27