Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BKH-BS25
Cơ quan hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị thẩm định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan của đơn vị thẩm định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bằng văn bản
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình đối với thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư; 20 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định đối với phê duyệt kết quả lựa chọn đầu tư
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định; quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bên mời thầu trình người có thẩm quyền kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời gửi cơ quan đơn vị thẩm định.
Bước 2: Cơ quan, đơn vị thẩm định thực hiện thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở:
+Kiểm tra sự phù hợp và tuân thủ quy định của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan;
+ Kiểm tra việc tuân thủ quy định về thời gian trong quá trình đàm phán, hoàn thiện hợp đồng;
+ Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư;
+ Trước khi ký báo cáo thẩm định, đơn vị thẩm định có thể tổ chức họp giữa các bên để giải quyết các vấn đề còn tồn tại nếu thấy cần thiết.
Bước 3: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư: Căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư, người có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư:
+ Tờ trình của bên mời thầu về kết quả lựa chọn nhà đầu tư;
+ Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;
+ Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: HSMT, HSYC, biên bản đóng thầu, mở thầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của các nhà đầu tư và các tài liệu liên quan cần thiết khác.
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư:
+ Tờ trình của bên mời thầu về kết quả lựa chọn nhà đầu tư;
+ Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;
+ Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: HSMT, HSYC, biên bản đóng thầu, mở thầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của các nhà đầu tư và các tài liệu liên quan cần thiết khác;
+ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư Tính bằng 0,02% tổng mức đầu tư nhưng tối thiểu là 5.000.000 đồng và tối đa là 100.000.000 đồng
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số hồ sơ:
B-BKH-BS25
Cơ quan hành chính:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [44]
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Phê duyệt Danh mục tài trợ các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Phê duyệt Danh mục tài trợ các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Xây dựng và phê duyệt Danh mục tài trợ các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cơ quan chủ quản - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Xây dựng và phê duyệt Danh mục tài trợ các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cơ quan chủ quản - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định, phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cơ quan chủ quản - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cơ quan chủ quản - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Xác nhận chuyên gia - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chuyển nhượng dự án đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Áp dụng ưu đãi đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Sở Kế hoạch và Đầu tư
[Copy]Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

0
34