Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BLD-055318-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề trước khi trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh
Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh
Bước 3: Thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề
Bước 4: Quyết định thành lập trường trung cấp nghề
Bước 5: Gửi quyết định thành lập trung tâm dạy nghề về Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Phù hợp với quy hoạch mạng lưới
Quy mô đào tạo tối thiểu là 150 học sinh
Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề:
- Có cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
- Diện tích đất sử dụng tối thiểu 1.000 m2 đối với khu vực đô thị, 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị.
- Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,3m2/01 học sinh quy đổi, diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5m2/01 học sinh quy đổi
Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề
- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên
- Có giáo viên cơ hữu cho từng nghề tổ chức đào tạo
Vốn pháp định thành lập trường là 01 tỷ đồng
- Có đủ chương trình, giáo trình dạy nghề theo quy định
Văn bản đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề của đơn vị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Đề án thành lập trung tâm dạy nghề
Dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ đào tạo của trung tâm
Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm
Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trung tâm hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm)
Số bộ hồ sơ: Văn bản không qui định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề án thành lập trung tâm dạy nghề
Tải về
Đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
19