Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BLD-113190-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Dạy nghề
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trường trung cấp nghề nộp hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề
Bước 2: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề
Bước 3: Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với các nghề trình độ sơ cấp nghề
Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi
Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo
Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định
Bổ sung nghề đào tạo
Thay đổi trình độ đào tạo
Tăng quy mô đào tạo từ 20%/năm trở lên
Chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo khác đến nơi khác
Có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ sung chức năng, nhiệm vụ đào tạo cho cơ sở
Thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo mới
Đối với các nghề trình độ trung cấp nghề
Các nghề đăng ký đào tạo phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ LĐTBXH ban hành
Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”, cụ thể
- Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên;
- Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên.
Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô và trình độ đào tạo
Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó:
- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên;
- Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng công lập; 50% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng tư thục; phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.
Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ LĐTBXH ban hành
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã được cấp
Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề
Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề
Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề
Tải về
Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ:
B-BLD-113190-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực:
Dạy nghề
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
29