Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BLD-260859-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương nơi trung tâm đặt trụ sở chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tới Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để xin ý kiến và thẩm tra hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trung tâm dạy nghề. Đối với hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép thành lập trung tâm dạy nghề và nêu rõ lý do
Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài
Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm gửi quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài về Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, quản lý
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư
- Có Đề án chi tiết thành lập trường cao đẳng nghề theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 37 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP
- Đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất thì phải có văn bản giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi kèm dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 29 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP và các giấy tờ pháp lý liên quan
- Đối với trường hợp không phải xây dựng cơ sở vật chất thì phải có thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 29 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP và các giấy tờ pháp lý liên quan
Văn bản đề nghị cho phép thành lập trung tâm dạy nghề thực hiện theo mẫu tại Phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư
Đề án chi tiết thành lập trung tâm dạy nghề
Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 29 của Nghị định 73/2012/NĐ-CP và các giấy tờ pháp lý liên quan
Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết trung tâm dạy nghề đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất
Văn bản chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định tại khoản 4 Điều 28 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP
Số bộ hồ sơ: 06 bộ hồ sơ (trong đó có 1 bộ hồ sơ gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu văn bản đề nghị cho phép thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề
Tải về

0
32