Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNN-116875-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực thống kê: Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo danh sách không đảm bảo các tiêu chí quy định, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổng hợp danh sách và gửi văn bản đề nghị lên Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Thời hạn giải quyết: Thời gian xét công nhận do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện danh sách nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống không đảm bảo các tiêu chí quy định
Bước 2: Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp danh sách, gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để xem xét, thu hồi giấy công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nghề truyền thống/ làng nghề/ làng nghề truyền thống đã được công nhận sau 05 năm không đạt các tiêu chí quy định
Danh sách nghề truyền thống/ làng nghề/ làng nghề truyền thống đã được công nhận sau 05 năm không đạt các tiêu chí quy định có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thu hồi giấy công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hồ sơ:
B-BNN-116875-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực:
Phát triển nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19