Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNN-BS261
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ đăng ký gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp; Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến
Thời hạn giải quyết: Xử lý hồ sơ đăng ký: Thời gian 01 (một) ngày làm việc; Kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc (hoặc theo thời gian đã được thống nhất giữa chủ hàng và cơ quan kiêm tra, chứng nhận); Xử lý kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm: Thời gian 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm; Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm: Thời gian 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ thông tin cần thiết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (thời hạn hiệu lực: không quy định)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Gửi hồ sơ đăng ký.
Bước 2: Xử lý hồ sơ đăng ký.
Bước 3: Kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm.
Bước 4: Xử lý kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm.
Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Cơ sở ngoài danh sách ưu tiên;
- Cơ sở trong danh sách ưu tiên nhưng có đề nghị kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm từng lô hàng xuất khẩu.
Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm/ kiểm dịch và cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu;
Bảng kê chi tiết lô hàng;
Văn bản mua bán/ủy quyền có liên quan đến lô hàng kèm theo hồ sơ đăng ký (trường hợp chủ hàng không phải là cơ sở sản xuất lô hàng).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng kê chi tiết lô hàng
Tải về
Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm/ kiểm dịch và cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận 40.000 đồng/lần cấp
Phí kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm Theo quy định tại Phụ lục 3
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
31