Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNN-BS309
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Lâm nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị liên quan (có trong Hội đồng thẩm định dự án đầu tư vùng đệm)
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua Bưu điện
Thời hạn giải quyết: Thời gian hoàn thành việc thẩm định không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày Tổng cục Lâm nghiệp nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc Tổng cục Lâm nghiệp phải thông báo lý do cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng; Thời gian hoàn thành việc phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm khu rừng đặc dụng và trả kết quả không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình và hồ sơ của Tổng cục Lâm nghiệp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ban quản lý khu rừng đặc dụng nộp hồ sơ dự án đầu tư vùng đệm.
* Liên hệ: Trần Nho Đạt
- Địa chỉ: Vụ Bảo tồn thiên nhiên - Tổng cục Lâm nghiệp - Số 02 - Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội
- Điện thoại: 0437333026; Email: nhodatbttn@gmail.com
Bước 2: Tổng cục Lâm nghiệp kiểm tra hồ sơ đối với dự án đầu tư vùng đệm khu rừng đặc dụng thuộc Trung ương quản lý;
Bước 3: Tổng cục Lâm nghiệp thành lập Hội đồng thẩm định
Bước 4: Họp hội đồng thẩm định
Bước 5: Tổng cục Lâm nghiệp tổng hợp kết quả họp Hội đồng trình Bộ NN&PTNT phê duyệt
Bước 6: Nhận kết quả từ Tổng cục Lâm nghiệp
Tờ trình của Ban quản lý khu rừng đặc dụng đề nghị phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm;
Báo cáo thuyết minh dự án đầu tư vùng đệm (bản chính);
Các tài liệu khác liên quan.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
25