Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNN-BS316
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ trưởng các Bộ, ngành
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng các Bộ, ngành
Cơ quan phối hợp (nếu có): Một số cục vụ chức năng thuộc các Bộ, ngành
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 21 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản phê duyệt Dự án lâm sinh. Thời hạn có hiệu lực: không
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Chủ đầu tư thuộc các bộ ngành khác gửi 05 bộ hồ sơ (01 bản chính, 04 bản sao chụp) về Bộ, ngành đó để thẩm định và phê duyệt;
* Liên hệ: Bùi Thị Hải Nhung: Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà – Ba Đình, Hà Nội
Số điện thoại: 043.8439185; Email: bhnhungfsiv@yahoo.com
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng Bộ, ngành khác thông báo cho tổ chức để hoàn thiện hồ sơ, trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định;
Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan của các Bộ, ngành khác phải có báo cáo thẩm định và trình Bộ, ngành đó ra quyết định;
Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã thẩm định của cơ quan cấp dưới lãnh đạo Bộ, ngành khác phải ra quyết định phê duyệt dự án lâm sinh và trả kết quả cho các tổ chức.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có diện tích đất hoặc diện tích rừng rõ ràng, có ranh giới cụ thể; Diện tích đất của dự án có chủ cụ thể; khu đất nằm trong quy hoạch 3 loại rừng; Dự án phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của địa phương; trong trường hợp trên địa bàn chưa có quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng hoặc diện tích đất của dự án nằm ngoài quy hoạch đất lâm nghiệp hoặc không nằm trong Dự án phát triển lâm nghiệp thì phải có chủ chương cho lập dự án.
Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án (theo mẫu tại phụ lục 4 ban hành kèm theo thông tư 69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 10 năm 2011; bản chính);
Dự án lâm sinh, có ký tên, đóng dấu của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân tư vấn lập dự án; bản chính);
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất (bản sao hợp pháp); bản đồ tác nghiệp lâm sinh (bản chính);
Biên bản nghiệm thu ngoại nghiệp giữa Chủ đầu tư với tổ chức, cá nhân tư vấn lập dự án (bản chính);
Biên bản nghiệm thu nội nghiệp giữa Chủ đầu tư với tổ chức, cá nhân tư vấn lập dự án (bản chính);
Các văn bản pháp lý có liên quan (các Quyết định của cấp có thẩm quyền như: chủ trương cho phép đầu tư, đề cương kỹ thuật và dự toán cho lập dự án (nếu có), chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao chứng thực) hoặc chủ trương cho phép sử dụng đất của cấp có thẩm quyền, quy hoạch phát triển lâm nghiệp.
Số bộ hồ sơ: 05 bộ (01 bộ chính, 04 bộ sao chụp)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề cương dự án lâm sinh
Tải về
Đề cương thuyết minh dự án lâm sinh
Tải về
Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
26