Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNV-092710-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nội vụ
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ) hoặc qua đường bưu điện. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ) nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ban lãnh đạo hội gửi hồ sơ xin chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ)
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp
Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có)
Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có quyết định chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội, các hội mới được hình thành phải tổ chức đại hội để thông qua các nội dung được quy định tại Điều 11, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
b) Các hội mới được hình thành do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Điều 14, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP để xem xét, phê duyệt điều lệ
Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (theo mẫu)
Đề án chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
Nghị quyết đại hội của hội về việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
Dự thảo điều lệ hội mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
Danh sách ban lãnh đạo lâm thời của hội thành lập mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban lãnh đạo lâm thời
Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
Số bộ hồ sơ: 01 bản chính
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị chia hội
Tải về
Đơn đề nghị hợp nhất hội
Tải về
Đơn đề nghị sáp nhập hội
Tải về
Đơn đề nghị tách hội
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chia, tách; sáp nhập; Hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Bộ Nội vụ
Số hồ sơ:
B-BNV-092710-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Nội vụ
Lĩnh vực:
Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [13]
Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Bộ Nội vụ
Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Bộ Nội vụ
Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Bộ Nội vụ
Giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Bộ Nội vụ
Cho phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh - Bộ Nội vụ
Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã - TP Hồ Chí Minh
Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã - Quảng Bình
Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội - Sơn La
Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở và thay đổi lãnh đạo chủ chốt của hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Bộ Nội vụ
Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Bộ Nội vụ
Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Bộ Nội vụ
Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã - Bộ Nội vụ
Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ - Bộ Nội vụ

0
24