Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNV-092845-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nội vụ
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Phòng ban, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ xin thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận Điều lệ quỹ
Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận Điều lệ quỹ là việc cấp lại giấy phép thành lập quỹ hoặc công nhận sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ
Khi quỹ muốn cấp lại giấy phép thành lập hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ, Hội đồng quản lý quỹ gửi hồ sơ đến Phòng Nội vụ xem xét, quyết định
Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ:
- Phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xin Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận Điều lệ quỹ.
- Nghiên cứu, xem xét, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có).
Bước 3: Xin ý kiến các phòng, ban, ngành liên quan về lĩnh vực Quỹ dự kiến hoạt động và nội dung Điều lệ quỹ
Bước 4: Phòng Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quyết định (đồng ý hoặc không đồng ý)
Đơn xin cấp lại giấy phép thành lập hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ
Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ nêu rõ lý do về việc xin cấp lại giấy phép thành lập hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ
Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung với các nội dung.
- Tên gọi của quỹ.
- Tôn chỉ mục đích, lĩnh vực và địa bàn hoạt động của quỹ.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của quỹ.
- Nguyên tắc tổ chức, hoạt động, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý quỹ, Ban kiểm soát, Chủ tịch, Giám đốc và các chức vụ lãnh đạo khác.
- Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ.
- Nguyên tắc vận động quyên góp, vận động, tiếp nhận tài trợ và thực hiện tài trợ.
- Những quy định về tài sản, tài chính và việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính.
- Khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động của quỹ.
- Điều kiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể quỹ.
Số bộ hồ sơ: Không qui định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
24