Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BQP-BS32
Cơ quan hành chính: Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Xe - Máy.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý cơ sở đào tạo.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan, cơ sở đào tạo lái xe quân sự có liên quan.
Cách thức thực hiện: Cơ sở đào tạo lái xe quân sự gửi văn bản trực tiếp hoặc qua đường quân bưu.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, cụ thể như sau:
- Tại cơ quan xe-máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng: 05 ngày làm việc;
- Tại Cục Xe-Máy: 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xe tập lái.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi xe tập lái có đủ tiêu chuẩn: Thuộc nhóm xe huấn luyện, biên chế của cơ sở đào tạo, tương ứng với từng hạng xe được phép đào tạo, đã đăng ký, gắn biển số quân sự; có giấy phép lưu hành xe, tem kiểm định, thiết bị hỗ trợ phanh chính cho giáo viên sử dụng theo quy định; xe vận tải sử dụng để dạy lái xe: Thùng xe phải có mui che mưa, nắng và có ghế ngồi chắc chắn cho học viên. Cơ sở đào tạo lái xe quân sự có trách nhiệm lập hồ sơ gửi đến cơ quan Xe - Máy của đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng
Bước 2: Kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, lập danh sách xe ô tô tập lái, gửi văn bản đề nghị cấp giấy phép xe tập lái về Cục Xe - Máy; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng thông báo bằng văn bản cho cơ sở đào tạo biết để hoàn thiện hồ sơ
Bước 3: Kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Cục Xe - Máy có trách nhiệm thẩm định, cấp giấy phép xe tập lái; trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép xe tập lái, Cục Xe - Máy thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Thuộc nhóm xe huấn luyện, biên chế của cơ sở đào tạo, tương ứng với từng hạng xe được phép đào tạo, đã đăng ký, gắn biển số quân sự;
- Có giấy phép lưu hành xe, tem kiểm định, thiết bị hỗ trợ phanh chính cho giáo viên sử dụng theo quy định;
- Xe vận tải sử dụng để dạy lái xe: Thùng xe phải có mui che mưa, nắng và có ghế ngồi chắc chắn cho học viên.
Văn bản đề nghị cấp giấy phép xe tập lái của cấp có thẩm quyền;
Hồ sơ thiết kế, hoán cải thiết bị hỗ trợ phanh chính cho giáo viên sử dụng;
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe;
Quyết định phân nhóm xe huấn luyện (trường hợp cấp giấy phép lần đầu);
Giấy phép lưu hành xe.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không.

0
25