Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BQP-BS33
Cơ quan hành chính: Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Xe - Máy.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý cơ sở đào tạo.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan, cơ sở đào tạo lái xe quân sự có liên quan.
Cách thức thực hiện: Cơ sở đào tạo lái xe quân sự gửi văn bản trực tiếp hoặc qua đường quân bưu.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, cụ thể như sau:
- Tại cơ quan xe-máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng: 05 ngày làm việc;
- Tại Cục Xe-Máy: 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xe tập lái.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trường hợp giấy phép xe tập lái hết hạn sử dụng hoặc sai thông tin trên giấy phép xe tập lái hoặc bị nhàu nát, cơ sở đào tạo lái xe làm văn bản đề nghị kèm theo bản sao giấy phép xe tập lái gửi đến cơ quan xe - máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo
Bước 2: Kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, lập danh sách xe ô tô tập lái, gửi văn bản đề nghị cấp giấy phép xe tập lái về Cục Xe - Máy; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng thông báo bằng văn bản cho cơ sở đào tạo biết để hoàn thiện hồ sơ
Bước 3: Kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Cục Xe - Máy có trách nhiệm thẩm định, cấp đổi giấy phép xe tập lái; trường hợp không đủ điều kiện cấp đổi giấy phép xe tập lái, Cục Xe - Máy thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Giấy phép xe tập lái hết hạn sử dụng hoặc sai thông tin trên giấy phép xe tập lái hoặc bị nhàu nát.
Văn bản đề nghị cấp đổi giấy phép xe tập lái của cấp có thẩm quyền;
Bản sao giấy phép xe tập lái.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không.

0
30