Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTC-009981-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực thống kê: Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Gửi Hồ sơ đăng ký chào bán trực tiếp tại trụ sở UBCKNN (bộ phận một cửa) - Hoặc theo đường bưu điện kèm theo file điện tử theo địa chỉ do Ủy ban chứng khoán nhà nước quy định
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: + Công ty quản lý quỹ phải gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng tới Ủy ban chứng khoán nhà nước trực tiếp hoặc theo đường công văn gồm 02 bản, kèm theo file điện tử theo địa chỉ do Ủy ban chứng khoán nhà nước quy định.
+ Sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ hoặc thấy cần thiết phải giải trình về vấn đề có thể gây hiểu nhầm hoặc theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
+ Trong thời hạn 07 ngày, trước khi thực hiện đợt chào bán, công ty quản lý quỹ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt chào bán kèm theo Dự thảo Bản thông báo phát hành.
+ Trong thời hạn 03 ngày, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đợt chào bán, Công ty quản lý quỹ phải công bố Bản thông báo phát hành trên một tờ báo điện tử và trong ba số liên tiếp của một tờ báo viết Trung ương hoặc của một tờ báo viết tại nơi công ty quản lý quỹ thực hiện đợt chào bán.
Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ.
+ Yêu cầu tổ chức đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình các vấn đề liên quan (nếu có).
Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBCKNN xem xét và cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng. Trường hợp từ chối, Ủy ban chứng khoán nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có phương án phát hành và phương án đầu tư số vốn thu được từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ
Có quy trình nghiệp vụ quản lý quỹ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro phù hợp
Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu năm mươi tỷ đồng Việt Nam
Giấy đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng
Phương án chào bán chứng chỉ quỹ kèm theo phương án đầu tư số vốn thu được từ đợt chào bán
Điều lệ quỹ
Bản cáo bạch
Hợp đồng giám sát giữa ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ
Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 02 bộ, kèm file điện tử gửi theo địa chỉ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cáo bạch chào bán chứng chỉ quỹ
Tải về
Điều lệ quỹ đại chúng
Tải về
Giấy đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chấp thuận chào bán cổ phiếu ra công chúng (mức lệ phí tính theo quy mô vốn chào bán) - Chào bán dưới 50 tỷ: lệ phí 10.000.000đ; - Chào bán từ 50 tỷ đến dưới 150 tỷ: lệ phí 20.000.000đ; - Chào bán từ 150 tỷ đến dưới 250 tỷ: lệ phí 35.000.000đ; - Chào bán từ 250 tỷ trở lên: lệ phí 50.000.000đ - Chào bán dưới 50 tỷ: lệ phí 10.000.000đ; - Chào bán từ 50 tỷ đến dưới 150 tỷ: lệ phí 20.000.000đ; - Chào bán từ 150 tỷ đến dưới 250 tỷ: lệ phí 35.000.000đ; - Chào bán từ 250 tỷ trở lên: lệ phí 50.000.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đại chúng - Bộ Tài chính
Số hồ sơ:
B-BTC-009981-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tài chính
Lĩnh vực:
Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22