Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTC-236692-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực thống kê: Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và gửi thư điện tử
- Gửi qua đường bưu điện và gửi thư điện tử
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo việc mua cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công ty quản lý quỹ nộp hồ sơ đề nghị giảm vốn điều lệ đến Ủy ban chứng khoán nhà nước
Bước 2: UBCKNN tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, UBCKNN gửi công văn cho công ty yêu cầu bổ sung
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, UBCKNN gửi công văn từ chối và nêu rõ lý do
Bước 3: UBCKNN gửi công văn thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo việc mua cổ phiếu quỹ để giảm vốn theo quy định của pháp luật
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Công ty quản lý quỹ là công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên được giảm vốn điều lệ thông qua hình thức mua lại cổ phiếu quỹ và phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện mua cổ phiếu quỹ
- Thời hạn thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ tối đa 30 ngày
- Công ty quản lý quỹ được mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông, phần vốn góp đã bán làm cổ phiếu quỹ
- Công ty không được mua lại cổ phiếu quỹ trong các trường hợp:
+ Đang có nợ quá hạn căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã kiểm toán hoặc soát xét
+ Đang trong quá trình chào bán cổ phiếu để huy động thêm vốn
+ Cổ phiếu công ty đang là đối tượng chào mua công khai
+ Đã thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ trong vòng sáu (06) tháng, trừ các trường hợp sau: mua lại cổ phiếu theo Điều 90 Luật doanh nghiệp, mua lại cổ phần lẻ theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
+ Mua cổ phiếu quỹ và bán cổ phiếu quỹ trong cùng một đợt
+ Tỷ lệ an toàn tài chính sau khi mua cổ phiếu quỹ nhỏ hơn 150%
+ Tỷ lệ an toàn tài chính sau khi mua cổ phiếu quỹ lớn hơn 150% và nhỏ hơn 180% và vốn chủ sở hữu sau khi mua cổ phiếu quỹ thấp hơn vốn pháp định
+ Mua từ các đối tượng sau (trừ trường hợp việc mua lại được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông hoặc công ty thực hiện chào mua công khai):
• Thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát (nếu có), ban điều hành và người liên quan (trừ trường hợp mua lại cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh)
• Cổ đông lớn theo quy định tại Luật chứng khoán (trừ trường hợp mua lại cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh)
• Người sở hữu cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty quản lý quỹ
- Trường hợp công ty quản lý quỹ là công ty đại chúng, việc mua cổ phiếu quỹ dẫn đến số lượng cổ phiếu quỹ đạt từ 25% trở lên trong tổng số cổ phiếu đang lưu hành, thì thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn tất việc mua cổ phiếu quỹ, công ty quản lý quỹ gửi UBCKNN hồ sơ báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu quỹ, báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính sau khi mua cổ phiếu quỹ và đề nghị sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động
Thông báo về việc mua cổ phiếu quỹ, trong đó nêu rõ mục đích giao dịch, thời gian thực hiện, số lượng cổ phiếu quỹ và tỷ lệ cổ phiếu quỹ dự kiến mua lại, nguồn vốn thực hiện, nguyên tắc xác định giá hoặc mức giá thực hiện
Biên bản họp và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông/Đại hội thành viên thông qua việc mua cổ phiếu quỹ, phương án mua cổ phiếu quỹ đối với trường hợp mua lại trên 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc tổng số cổ phần ưu đãi cổ tức đã phát hành, hoặc
- Biên bản họp và quyết định của hội đồng quản trị thông qua việc mua cổ phiếu quỹ, phương án mua cổ phiếu quỹ đối với trường hợp mua lại dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc tổng số cổ phần ưu đãi cổ tức đã phát hành trong mỗi 12 tháng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giảm vốn điều lệ thông qua hình thức mua lại cổ phiếu quỹ - Bộ Tài chính
Số hồ sơ:
B-BTC-236692-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tài chính
Lĩnh vực:
Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
8