Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTC-242177-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực thống kê: Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN và gửi thư điện tử; hoặc
- Gửi qua đường bưu điện và gửi thư điện tử
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ETF ra công chúng cho công ty quản lý quỹ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công ty quản lý quỹ nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ETF ra công chúng đến UBCKNN
Bước 2: UBCKNN tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, kiểm tra, thẩm định hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, UBCKNN gửi công văn cho công ty yêu cầu bổ sung
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, UBCKNN gửi công văn từ chối và nêu rõ lý do
Bước 3: UBCKNN thu tiền lệ phí phép và cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Điều kiện là thành viên lập quỹ:
+ Là công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới và tự doanh chứng khoán; ngân hàng lưu ký
+ Trong vòng 12 tháng liền trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thành lập quỹ ETF, duy trì tỷ lệ vốn khả dụng tối thiểu đạt 220%, hoặc một tỷ lệ khác cao hơn theo yêu cầu của công ty quản lý quỹ. Ngân hàng lưu ký phải đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật về ngân hàng
+ Đã ký hợp đồng lập quỹ ETF với công ty quản lý quỹ
+ Đáp ứng các điều kiện khác (nếu có) tại hợp đồng lập quỹ
- Điều kiện chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ ETF:
+ Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu 50 tỷ đồng VN
+ Có phương án phát hành và phương án đầu tư số vốn thu được từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ phù hợp với quy định pháp luật
+ Có tối thiểu 02 thành viên lập quỹ
+ Công ty quản lý quỹ có đủ vốn theo quy định (vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng vốn pháp định)
+ Không bị đặt trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, tạm ngừng hoạt động, đình chỉ hoạt động hoặc đang trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản; không trong tình trạng bị xử phạt hành chính mà chưa thực hiện đầy đủ các chế tài và khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
+ Trong đợt chào bán lần đầu, mỗi nhà đầu tư, thành viên lập quỹ đăng ký mua tối thiểu 01 lô chứng chỉ quỹ (01 lô bằng tối thiểu 100.000 chứng chỉ quỹ). Tổng số lô chứng chỉ quỹ chào bán thành công phải đạt tối thiểu mười (10) lô, hoặc một số lượng khác, đảm bảo vốn điều lệ của quỹ không thấp hơn 50 tỷ đồng
- Điều kiện về thành viên góp vốn lập quỹ, mua chứng chỉ quỹ:
+ Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam không được tham gia góp vốn lập quỹ, mua chứng chỉ quỹ
+ Thành viên là tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan
+ Nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu tại quỹ ETF
- Tên của quỹ: phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất 2 thành tố: cụm từ “quỹ ETF” và tên viết tắt của công ty quản lý quỹ, chỉ số tham chiếu
- Hồ sơ cá nhân: gồm Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục 12 và Bản sao có chứng thực giấy chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác
- Mọi thay đổi liên quan đến hồ sơ phải có chữ ký của những người đã ký trong hồ sơ hoặc những người có cùng chức danh với những người đó hoặc người đại diện pháp luật của công ty
- Trong thời gian UBCKNN xem xét hồ sơ, công ty và người có liên quan được sử dụng thông tin trong bản cáo bạch để thăm dò thị trường, trong đó nêu rõ thông tin chỉ là dự kiến và không được thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng
- Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán có hiệu lực, công ty quản lý quỹ gửi UBCKNN và công bố Bản thông báo chào bán theo mẫu Phụ lục 02
Giấy đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ETF theo mẫu Phụ lục 01
Điều lệ quỹ theo mẫu Phụ lục 08
Bản cáo bạch theo mẫu Phụ lục 09
Bản cáo bạch tóm tắt theo mẫu Phụ lục 10
Các tài liệu dự kiến sử dụng để quảng cáo, thông tin giới thiệu về quỹ (nếu có)
Danh sách kèm theo hồ sơ cá nhân của nhân viên điều hành quỹ
Hợp đồng nguyên tắc về hoạt động lưu ký, giám sát giữa ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ
Hợp đồng nguyên tắc ký với Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các tổ chức cung cấp các dịch vụ có liên quan (nếu có)
Hợp đồng nguyên tắc ký với thành viên lập quỹ kèm theo các tài liệu xác nhận thành viên lập quỹ đáp ứng điều kiện quy định pháp luật
Hợp đồng nguyên tắc ký với tổ chức tạo lập thị trường (nếu có)
Tài liệu về chỉ số tham chiếu, bao gồm Nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số; các tài liệu liên quan mô tả chi tiết về cơ cấu danh mục của chỉ số; nguyên lý và phương pháp lựa chọn chứng khoán trong rổ chỉ số; nguyên lý và phương pháp tính chỉ số
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cáo bạch quỹ hoán đổi danh mục ra công chúng
Tải về
Bản cáo bạch tóm tắt quỹ hoán đổi danh mục ra công chúng
Tải về
Bản cung cấp thông tin
Tải về
Điều lệ quỹ hoán đổi danh mục ra công chúng
Tải về
Giấy đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục ra công chúng
Tải về
Thông báo chào bán chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục ra công chúng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chấp thuận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng - Từ 50 tỷ đến dưới 150 tỷ: 20 triệu đồng - Từ 150 tỷ đến dưới 250 tỷ: 35 triệu đồng - Từ 250 tỷ trở lên: 50 triệu đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục ra công chúng (Quỹ hoán đổi danh mục gọi tắt là quỹ ETF) - Bộ Tài chính
Số hồ sơ:
B-BTC-242177-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tài chính
Lĩnh vực:
Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20