Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTC-242191-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực thống kê: Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN và gửi thư điện tử; hoặc
- Gửi qua đường bưu điện và gửi thư điện tử
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ bất động sản ra công chúng cho công ty quản lý quỹ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công ty quản lý quỹ nộp hồ sơ đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ bất động sản ra công chúng đến UBCKNN
Bước 2: UBCKNN tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, kiểm tra, thẩm định hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, UBCKNN gửi công văn cho công ty yêu cầu bổ sung
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, UBCKNN gửi công văn từ chối và nêu rõ lý do
Bước 3: UBCKNN thu tiền lệ phí cấp Giấy chứng nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ bất động sản ra công chúng cho công ty quản lý quỹ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng:
+ Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu 50 tỷ đồng VN
+ Có phương án phát hành và phương án đầu tư số vốn thu được từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ phù hợp với quy định pháp luật
+ Công ty quản lý quỹ có đầy đủ vốn (vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng vốn pháp định) và nhân sự điều hành quỹ đầu tư bất động sản theo quy định pháp luật hiện hành (tối thiểu 02 người điều hành quỹ)
+ Không bị đặt trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, tạm ngừng hoạt động, đình chỉ hoạt động hoặc đang trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản; không trong tình trạng bị xử phạt hành chính mà chưa thực hiện đầy đủ các chế tài và khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Yêu cầu, điều kiện đối với bộ phận quản lý quỹ đầu tư bất động sản:
+ Nhân viên nghiệp vụ phải có năng lực hành vi dân sự và năng lực pháp luật đầy đủ, không thuộc trường hợp đang chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án cấm hành nghề kinh doanh
+ Nhân viên nghiệp vụ không phải là người đã từng bị xử phạt từ mức phạt tiền trở lên đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm trong thời hạn hai (02) năm gần nhất, tính tới năm được bổ nhiệm
+ Công ty quản lý quỹ phải chỉ định tối thiểu 02 người điều hành quỹ để quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tối thiểu 02 nhân viên nghiệp vụ quản lý danh mục bất động sản của mỗi quỹ đầu tư bất động sản. Người điều hành quỹ được kiêm nhiệm quản lý danh mục đầu tư bất động sản trong trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn của nhân viên nghiệp vụ quản lý danh mục bất động sản
- Điều kiện về thành viên góp vốn lập quỹ, mua chứng chỉ quỹ:
+ Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam không được tham gia góp vốn lập quỹ, mua chứng chỉ quỹ
+ Thành viên là tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan
+ Trường hợp điều lệ quỹ có quy định cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu trên 49% vốn điều lệ, quỹ phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật và chịu sự điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật về hạn chế sở hữu áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài
- Tên của quỹ: phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất 2 thành tố: cụm từ “quỹ đầu tư bất động sản” và tên riêng (phù hợp với mục tiêu, chính sách, cơ cấu tài sản đầu tư của quỹ)
- Hồ sơ cá nhân: gồm Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục 09 và Bản sao có chứng thực giấy chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác
- Mọi thay đổi liên quan đến hồ sơ phải có chữ ký của những người đã ký trong hồ sơ hoặc những người có cùng chức danh với những người đó hoặc người đại diện pháp luật của công ty và công ty phải công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ
- Trong thời gian UBCKNN xem xét hồ sơ, công ty và người có liên quan được sử dụng thông tin trong bản cáo bạch để thăm dò thị trường, trong đó nêu rõ thông tin chỉ là dự kiến và không được thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng
- Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán có hiệu lực, công ty quản lý quỹ gửi UBCKNN và công bố Bản thông báo chào bán theo mẫu Phụ lục 02
Giấy đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng theo mẫu Phụ lục 01
Điều lệ quỹ theo mẫu Phụ lục 05
Bản cáo bạch theo mẫu Phụ lục 06
Bản cáo bạch tóm tắt theo mẫu Phụ lục 07
Hợp đồng nguyên tắc về hoạt động lưu ký, giám sát giữa ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ
Hợp đồng nguyên tắc về hoạt động định giá giữa tổ chức định giá và công ty quản lý quỹ (nếu có)
Hợp đồng nguyên tắc về quản lý bất động sản giữa tổ chức quản lý bất động sản và công ty quản lý quỹ (nếu có)
Hợp đồng nguyên tắc về việc phân phối chứng chỉ quỹ giữa công ty quản lý quỹ và các đại lý phân phối
Danh sách kèm theo hồ sơ cá nhân của nhân viên nghiệp vụ tại bộ phận quản lý quỹ đầu tư bất động sản và,
+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ (nếu có) hoặc các chứng chỉ khác theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ
+ Bản sao hợp lệ thẻ thẩm định viên về giá, hoặc bản sao hợp lệ chứng chỉ định giá bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản hoặc các tài liệu chứng minh đã thi đạt các môn thi của kỳ thi thẩm định viên về giá bao gồm: (i) cơ sở hình thành giá cả; (ii) nguyên tắc, phương pháp thẩm định giá; (iii) thẩm định giá bất động sản; (iv) thẩm định giá trị doanh nghiệp
+ Tài liệu chứng minh có ít nhất hai (02) năm kinh nghiệm thẩm định giá bất động sản tại các tổ chức kinh doanh bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ bất động sản, doanh nghiệp thẩm định giá
Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cáo bạch của Quỹ đầu tư bất động sản/Công ty đầu tư chứng khoán bất động sản
Tải về
Bản cáo bạch tóm tắt của Quỹ đầu tư bất động sản/Công ty đầu tư chứng khoán bất động sản
Tải về
Điều lệ Quỹ đầu tư bất động sản/Công ty đầu tư chứng khoán bất động sản
Tải về
Giấy đăng ký chào bán/phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản/cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán bất động sản ra công chúng
Tải về
Mẫu bản cung cấp thông tin
Tải về
Thông báo chào bán/phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản/
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chấp thuận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng - Từ 50 tỷ đến dưới 150 tỷ: 20 triệu đồng - Từ 150 tỷ đến dưới 250 tỷ: 35 triệu đồng - Từ 250 tỷ trở lên: 50 triệu đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản ra công chúng - Bộ Tài chính
Số hồ sơ:
B-BTC-242191-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tài chính
Lĩnh vực:
Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
23