Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTC-242195-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực thống kê: Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN và gửi thư điện tử; hoặc
- Gửi qua đường bưu điện và gửi thư điện tử
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký phát hành thêm chứng chỉ quỹ cho công ty quản lý quỹ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công ty quản lý quỹ nộp hồ sơ đăng ký phát hành thêm chứng chỉ quỹ bất động sản đến UBCKNN
Bước 2: UBCKNN tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, kiểm tra, thẩm định hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, UBCKNN gửi công văn cho công ty yêu cầu bổ sung
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, UBCKNN gửi công văn từ chối và nêu rõ lý do
Bước 3: UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành thêm chứng chỉ quỹ, thu tiền lệ phí cấp Giấy chứng nhận
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Điều kiện để được phát hành thêm chứng chỉ quỹ bất động sản:
+ Điều lệ quỹ có quy định việc tăng vốn của quỹ
+ Lợi nhuận của quỹ trong năm liền trước năm đề nghị tăng vốn phải là số dương
+ Không bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán trong thời hạn 2 năm tính đến thời điểm đề nghị tăng vốn
+ Phương án phát hành và sử dụng vốn phải được đại hội nhà đầu tư gần nhất thông qua và bao gồm các nội dung: Thông tin về tỷ lệ quyền mua; nguyên tắc và phương thức xác định giá phát hành; mức độ pha loãng chứng chỉ quỹ dự kiến sau khi phát hành; phương thức xác định giá phát hành; tỷ lệ phát hành thành công hoặc số tiền tối thiểu thu được trong đợt phát hành và phương án xử lý trong trường hợp không đạt tỷ lệ phát hành thành công hoặc không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến; tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán và phương thức xác định điều kiện chào bán trong trường hợp không phân phối hết số chứng chỉ quỹ dự kiến phát hành thêm
+ Phương án sử dụng vốn bao gồm các nội dung: mục tiêu, kế hoạch, lộ trình giải ngân (nếu có), tổng giá trị đầu tư, thông tin về bất động sản dự kiến đầu tư (nếu có) theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 14 Thông tư 228/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và hoạt động quỹ đầu tư bất động sản
+ Chứng chỉ quỹ bất động sản chỉ được phát hành cho nhà đầu tư hiện hữu của quỹ thông qua phát hành quyền mua chứng chỉ quỹ, được phép chuyển nhượng quyền mua chứng chỉ quỹ. Trường hợp nhà đầu tư hiện hữu không thực hiện quyền mua chứng chỉ quỹ, công ty quản lý quỹ được chào bán phần chứng chỉ quỹ còn dư cho các nhà đầu tư khác
+ Hồ sơ phát hành, thời điểm phát hành, mức giá phát hành cụ thể, tiêu chí xác định và đối tượng chào bán trong trường hợp không phân phối hết số quyền mua chứng chỉ quỹ dự kiến phát hành phải được ban đại diện quỹ thông qua
- Việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ phải được công ty công bố thông tin theo quy định pháp luật
- Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành thêm có hiệu lực, công ty quản lý quỹ gửi UBCKNN và công bố Bản thông báo phát hành thêm theo mẫu Phụ lục 02
Giấy đăng ký phát hành thêm chứng chỉ quỹ bất động sản mẫu Phụ lục 01
Điều lệ quỹ có quy định việc tăng vốn theo mẫu Phụ lục 05
Bản cáo bạch theo mẫu Phụ lục 06
Bản cáo bạch tóm tắt theo mẫu Phụ lục 07
Biên bản họp và nghị quyết của đại hội nhà đầu tư thông qua việc chào bán thêm chứng chỉ quỹ để tăng vốn cho quỹ, thông qua phương án phát hành và sử dụng vốn
Biên bản họp và nghị quyết của ban đại diện quỹ thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm, thông qua thời điểm phát hành, mức giá phát hành cụ thể, tiêu chí xác định và đối tượng chào bán trong trường hợp không phân phối hết số quyền mua chứng chỉ quỹ dự kiến phát hành
Báo cáo tài chính kiểm toán năm liền trước năm đề nghị phát hành thêm
Báo cáo kết quả định giá, định giá lại, chứng thư thẩm định giá của các bất động sản hiện có của quỹ và bất động sản dự kiến đầu tư (nếu có) kèm theo ý kiến của tổ chức tư vấn luật về tình trạng pháp lý về sở hữu của bất động sản dự kiến đầu tư, mức độ phù hợp với quy định pháp luật của hợp đồng giao dịch bất động sản dự kiến thực hiện; báo cáo về giá trị tài sản ròng của quỹ có xác nhận của ngân hàng giám sát tại thời điểm nộp hồ sơ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cáo bạch của quỹ đầu tư bất động sản
Tải về
Bản cáo bạch tóm tắt của quỹ đầu tư bất động sản
Tải về
Bản cung cấp thông tin
Tải về
Bản thông báo phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản
Tải về
Điều lệ quỹ đầu tư bất động sản
Tải về
Giấy đăng ký phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản ra công chúng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chấp thuận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng - Từ 50 tỷ đến dưới 150 tỷ: 20 triệu đồng - Từ 150 tỷ đến dưới 250 tỷ: 35 triệu đồng - Từ 250 tỷ trở lên: 50 triệu đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký phát hành thêm chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản - Bộ Tài chính
Số hồ sơ:
B-BTC-242195-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tài chính
Lĩnh vực:
Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21