Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTC-BS275
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực thống kê: Tài chính – ngân hàng, Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bố trí dự toán, tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với các ngân hàng thương mại:
Hàng năm, chậm nhất vào ngày 31/7, các ngân hàng thương mại lập kế hoạch cấp bù lãi suất cả năm kế hoạch (có chia ra từng quý) theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều này; gửi Bộ Tài chính (01 bộ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (01 bộ) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (01 bộ) để tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước
Bước 2: Đối với cơ quan quản lý Nhà nước:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí dự toán chi cấp bù chênh lệch lãi suất của ngân sách trung ương để cấp bù cho các ngân hàng thương mại cho vay thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Báo cáo kế hoạch phải được chia ra từng quý và các điều kiện quy định tại Điều 3 Thông tư số 114/2014/TT-BTC
Báo cáo lập kế hoạch cho vay của thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP (có chia ra từng quý)
Số bộ hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gửi Bộ Tài chính, 01 bộ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 01 bộ gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Lập kế hoạch cấp bù lãi suất - Bộ Tài chính
Số hồ sơ:
B-BTC-BS275
Cơ quan hành chính:
Bộ Tài chính
Lĩnh vực:
Tài chính – ngân hàng, Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
13