Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTC-BS278
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực thống kê: Tài chính – ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bố trí dự toán chi cấp bù chênh lệch lãi suất của ngân sách trung ương
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với các ngân hàng thương mại:
Hàng năm, chậm nhất vào ngày 31/7, các ngân hàng thương mại căn cứ dự kiến dư nợ cho vay để mua máy móc, thiết bị, đầu tư dây chuyền máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp của năm sau để xây dựng kế hoạch hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất cho năm kế hoạch (có chia ra từng quý) gửi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bước 2: Đối với cơ quan quản lý Nhà nước:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí dự toán chi cấp bù chênh lệch lãi suất của ngân sách trung ương để cấp bù cho các ngân hàng thương mại cho vay thực hiện chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Báo cáo kế hoạch phải được chia ra từng quý và các điều kiện quy định tại Điều 3 Thông tư số 89/2014/TT-BTC
Báo cáo lập kế hoạch hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất của thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp (có chia ra từng quý)
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gửi Bộ Tài chính và 01 bộ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Lập kế hoạch hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất - Bộ Tài chính
Số hồ sơ:
B-BTC-BS278
Cơ quan hành chính:
Bộ Tài chính
Lĩnh vực:
Tài chính – ngân hàng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
13