Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTC-BS835
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực thống kê: Tài chính – ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Không quy định.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi về những nội dung trên doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Bộ Tài chính.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Không quy định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ báo cáo tới Bộ Tài chính.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Doanh nghiệp quản lý Quỹ hưu trí tự nguyện phải báo cáo bằng văn bản tới Bộ Tài chính trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi có sự thay đổi đối với các nội dung sau:
+ Thuộc diện tái cơ cấu hoặc kiểm soát, giám sát đặc biệt;
+ Bị giải thể, phá sản hoặc tự chấm dứt kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí;
+ Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm hoặc quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
+ Thay đổi về tổ chức lưu ký;
+ Thay đổi về ngân hàng giám sát.
Văn bản nêu rõ những thay đổi đối với các nội dung sau:
+ Thuộc diện tái cơ cấu hoặc kiểm soát, giám sát đặc biệt;
+ Bị giải thể, phá sản hoặc tự chấm dứt kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí;
+ Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm hoặc quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
+ Thay đổi về tổ chức lưu ký;
+ Thay đổi về ngân hàng giám sát.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện
Tải về
Đơn đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện
Tải về
Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
19