Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTM-001400-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, đường Hoàng Quốc Việt – quận Cầu Giấy – Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần
Qua Internet (cán bộ của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam kiểm tra hồ sơ thấy hợp lệ thì yêu cầu tổ chức nộp hồ sơ gốc)
Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản nộp hồ sơ tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Bước 2: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm xem xét, thẩm tra, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức có đủ điều kiện; trường hợp không đủ điều kiện cấp phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 3;
+ Biên bản thẩm định theo Mẫu số 4 (đối với các hồ sơ thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
+ Tổ chức trong nước phải có Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp; có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức kinh tế
+ Tổ chức trong nước phải có số lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép
+ Tổ chức trong nước phải có cán bộ phụ trách kỹ thuật trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị cấp giấy phép và có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất 3 (ba) năm
+ Tổ chức trong nước phải có số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị máy móc quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép
+ Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có giấy phép đầu tư của cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền và có đủ các điều kiện quy định tại điều kiện 2, 3, 4 ở trên
+ Tổ chức nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có hợp đồng đo đạc và bản đồ với tổ chức trong nước hoặc tổ chức đầu tư nước ngoài và có đủ các điều kiện quy định tại điều kiện 2, 3, 4 ở trên
Biên bản thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương theo Mẫu số 4 (kèm theo Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004)
Đơn đề nghị cấp phép theo Mẫu số 3 (kèm theo Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ)
Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng nhận của Công chứng Nhà nước; bản sao Giấy phép đầu tư có chứng nhận của Công chứng Nhà nước đối với Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền; bản sao hợp đồng đo đạc và bản đồ có chứng nhận của Công chứng Nhà nước đối với Tổ chức nước ngoài có hợp đồng đo đạc và bản đồ với tổ chức trong nước hoặc tổ chức đầu tư nước ngoài
Bản sao Quy chế hoặc Điều lệ hoạt động có chứng nhận của Công chứng Nhà nước
Bản sao văn bằng đối với người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính có chứng nhận của Công chứng Nhà nước
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản thẩm định hồ sơ đăng ký cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
28