Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTM-001542-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực thống kê: Khí tượng thủy văn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto
Cách thức thực hiện: Bên xây dựng dự án nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
Thời hạn giải quyết: Không quá ba mươi tám (38) ngày làm việc: Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Hai (02) ngày làm việc; Thời hạn tiến hành thẩm định: Ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ; Thời hạn xem xét, quyết định cấp Thư phê duyệt: Năm (05) ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định hồ sơ dự án; Trả kết quả: Một (01) ngày làm việc kể từ khi Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định cấp Thư phê duyệt
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thư phê duyệt PDD theo Mẫu 11 (Phụ lục 23 kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT ngày 24/3/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Bên xây dựng dự án nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
- Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu yêu cầu bên xây dựng dự án bổ sung hồ sơ
Bước 2: Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chủ trì, phối hợp với các bên có liên quan thẩm định hồ sơ dự án
Bước 3: Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, cấp Thư phê duyệt PDD. Trường hợp nội dung hồ sơ cần bổ sung, điều chỉnh, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có văn bản thông báo, hướng dẫn bên xây dựng dự án bổ sung, điều chỉnh nội dung hồ sơ
Bước 4: Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trả kết quả cho bên xây dựng dự án qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Văn bản của các bên xây dựng dự án đề nghị xem xét cấp Thư phê duyệt PDD theo Mẫu 4 (Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT ngày 24/3/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
- Bản PDD tiếng Việt. Căn cứ vào loại hình dự án, các bên xây dựng dự án lập theo Mẫu như sau
+ Dự án thông thường theo Mẫu 5 (Phụ lục 9 kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT ngày 24/3/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
+ Dự án quy mô nhỏ theo Mẫu 6 (Phụ lục 10 kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT ngày 24/3/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
+ Dự án trồng rừng/tái trồng rừng theo Mẫu 7 (Phụ lục 11 kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT ngày 24/3/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
+ Dự án thu hồi và lưu giữ các-bon theo Mẫu 8 (Phụ lục 12 kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT ngày 24/3/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
+ Dự án trồng rừng/tái trồng rừng quy mô nhỏ theo Mẫu 9 (Phụ lục 13 kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT ngày 24/3/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp) văn bản nhận xét của các bên liên quan trực tiếp chịu tác động từ các hoạt động của dự án theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm Thông tư số 78/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp) Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cùng Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường
Văn bản nhất trí nguyên tắc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đấu nối lên lưới điện quốc gia (đối với các dự án phát điện lên lưới điện quốc gia phải có)
Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp) các loại giấy phép và văn bản cần thiết có liên quan đến hoạt động chuyên môn của dự án theo quy định hiện hành
Báo cáo kỹ thuật hoặc báo cáo thẩm định PDD của Tổ chức nghiệp vụ được Ban Chấp hành quốc tế về CDM chỉ định
Giấy ủy quyền của nhà đầu tư nước ngoài cho nhà đầu tư trong nước về việc thực hiện các nghĩa vụ đăng ký và nộp lệ phí Chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính được chứng nhận trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không có đại diện tại Việt Nam
Số bộ hồ sơ: - Số lượng bộ hồ sơ sẽ căn cứ vào số lượng thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto cần gửi hồ sơ xin ý kiến bao gồm các thành viên của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ và của các Bộ, cơ quan ngang Bộ có chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động của dự án. Hồ sơ bản tiếng Anh, chủ đầu tư nộp một (01) bộ cho Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu khi chủ đầu tư nộp hồ sơ bản tiếng Anh cho Ban chấp hành quốc tế về CDM
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
PDD dự án quy mô nhỏ
Tải về
PDD dự án thông thường
Tải về
PDD dự án thu hồi và lưu giữ các-bon
Tải về
PDD dự án trồng rừng/tái trồng rừng
Tải về
PDD dự án trồng rừng/tái trồng rừng quy mô nhỏ
Tải về
Văn bản của các bên xây dựng dự án đề nghị xem xét cấp Thư phê duyệt PDD
Tải về
Văn bản nhận xét của các bên liên quan trực tiếp chịu tác động từ các hoạt động dự án
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Thư phê duyệt Văn kiện thiết kế dự án (PDD) theo CDM - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số hồ sơ:
B-BTM-001542-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực:
Khí tượng thủy văn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21