Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTM-002957-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại trụ sở Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, đường Hoàng Quốc Việt – quận Cầu Giấy – Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần
+ Qua Internet (cán bộ của Cục kiểm tra hồ sơ thấy hợp lệ thì yêu cầu tổ chức nộp hồ sơ gốc)
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày, chậm nhất là vào ngày làm việc tiếp theo kể từ khi nhận được Bản đăng ký hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ đã được xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương thuộc của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp; các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; tổ chức nước ngoài, tổ chức liên doanh với nước ngoài nộp hồ sơ tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Bước 2: Khi nhận được bản đăng ký hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam hoàn thành việc xác nhận đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ ngay trong ngày, chậm nhất là vào ngày làm việc tiếp theo và gửi cho tổ chức. cá nhân đăng ký 1 (một) bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ đã được xác nhận; trường hợp không chấp nhận đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Tổ chức trong nước phải có Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp; có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức kinh tế
+ Tổ chức trong nước phải có số lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đăng ký
+ Tổ chức trong nước phải có số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị máy móc quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đăng ký
+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo pháp luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và có đủ các điều kiện 2, 3 ở trên
+ Cá nhân đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ phải có bằng đại học hoặc cao đẳng hoặc trung học chuyên ngành đo đac, bản đồ; có đủ điều kiện quy dịnh tại điều kiện 3 ở trên
Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 1 (kèm theo Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ)
Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh có chứng nhận của Công chứng Nhà nước
Bản sao văn bằng đối với người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính có chứng nhận của Công chứng Nhà nước
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
41