Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTM-097444-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Bảo vệ môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng/bộ phận chuyên môn về quản lý chất thải rắn của Chi cục Bảo vệ môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường quận/huyện nơi có cơ sở đăng ký.
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký cấp mới Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại trực tiếp tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương nơi đăng ký
Thời hạn giải quyết: Xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu có (7 ngày)
Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (12 ngày)
* Lưu ý: thời hạn giải quyết không tính thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp mới Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại nộp 03 (ba) bộ hồ sơ tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Bước 2: Phòng/bộ phận chuyên môn về quản lý chất thải rắn của Chi cục Bảo vệ môi trường là đơn vị tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả để thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền
Bước 3: Cán bộ thụ lý kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ (Trong quá trình xem xét cấp phép, cơ quan cấp phép có thể sử dụng hệ thống thông tin hoặc thư điện tử để thông báo, trao đổi thông tin với tổ chức, cá nhân đăng ký)
Bước 4: Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 (C) và mã số quản lý chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện
Bước 5: Phòng/bộ phận chuyên môn chuyển Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đến Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả
Bước 6: Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả chịu trách nhiệm trao Sổ cho tổ chức, cá nhân đăng ký
Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu tại Phụ lục 1 (A) Thông tư 12/2006/TT-BTNMT
Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo đơn đăng ký quy định tại Phụ lục 1 (B) của Thông tư 12/2006/TT-BTNMT
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH
Tải về
Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (hoặc đơn đề nghị điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Có thu lệ phí Mức phí quy định cụ thể tại từng địa phương
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
27