Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTM-098434-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện /xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương nơi triển khai dự án
Cách thức thực hiện: Chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ Môi trường bổ sung Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) nơi có dự án hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn thuộc huyện( gọi chung là cấp xã) được ủy quyền để đăng ký và cấp giấy xác nhận (Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định mẫu đơn, hồ sơ đăng ký)
Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ Môi trường bổ sung
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ dự án gửi lại hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ Môi trường Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh( gọi chung là cấp huyện) nơi có dự án hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn thuộc huyện( gọi chung là cấp xã) được ủy quyền để đăng ký và cấp giấy xác nhận
Bước 2: Trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02(hai) huyện trở lên, chủ dự án cần tiến hành đánh giá, so sánh và tự lựa chọn Ủy ban nhân dân cấp huyện có địa bàn quản lý chịu tác động lớn nhất bởi dự án để gửi hồ sơ đề nghị đăng ký bản cam kết bảo vệ Môi trường
Bước 3: Kiểm tra về thẩm quyền thẩm định; về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ
Bước 4: Lấy ý kiến chuyên gia, cộng đồng
Bước 5: Trường hợp dự án đầu tư nằm trên địa bàn của 02 huyện trở lên, Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường có trách nhiệm gửi bản cam kết bảo vệ môi trường đến Ủy ban nhân dân của tất cả các huyện khác có đất sử dụng cho dự án để lấy ý kiến trước khi cấp giấy xác nhận
Bước 6: Cấp giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường bổ sung cho dự án
01 văn bản đề nghị xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường bổ sung theo mẫu tại Phụ lục 29 Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008
01 bản sao cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó
01 bản sao( đã được chứng thực theo quy định của pháp luật) giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước đó
01 bản dự thảo báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật điều chỉnh hoặc phương án sản xuất- kinh doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của dự án có chữ ký, họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang bìa phụ của từng bản
Số lượng bản cam kết môi trường bổ sung đúng bằng số lượng bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án đã được cơ quan thẩm quyền xác nhận trước đó
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Xin xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ Môi trường bổ sung - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số hồ sơ:
B-BTM-098434-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [14]

0
26