Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTM-099459-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở tài nguyên môi trường của tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Bảo vệ Môi trường hoặc Phòng phụ trách Đánh giá tác động môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương nơi triển khai dự án
Cách thức thực hiện: Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị thẩm định các báo cáo Đánh giá tác động môi trường bổ sung tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh (Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định mẫu đơn, hồ sơ đề nghị thẩm định)
Xin liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường của địa phương để biết địa chỉ cụ thể
Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị thẩm định tới Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tại Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ( Sở TNMT)
Bước 2: Trong trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu để thẩm định, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị của chủ dự án, cơ quan tổ chức thẩm định sẽ có văn bản thông báo cho chủ dự án biết lý do để hoàn chỉnh
Bước 3: Trong trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu để thẩm định, cơ quan có thẩm quyền tiến hành việc thẩm định thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các nhà khoa học, quản lý có chuyên môn phù hợp và của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường địa phương nơi có dự án. Trong trường hợp cần thiết việc thẩm định có thể được tiến hành thông qua hình thức hội đồng thẩm định hoặc tổ chức dịch vụ thẩm định
Bước 4: Chủ dự án hoàn thiện hồ sơ báo cáo tác động môi trường bổ sung theo ý kiến thẩm định của các chuyên gia và gửi lại Sở tài nguyên môi trường hồ sơ báo cáo đã hoàn thiện kèm theo văn bản giải trình về các vấn đề đã chỉnh sửa, bổ sung
Bước 5: Kiểm tra sự đáp ứng các yêu cầu về nội dung của báo cáo ĐTM bổ sung theo ý kiến thẩm định của các chuyên gia
Bước 6: UBND cấp tỉnh ra quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM bổ sung của dự án (nếu hồ sơ đã hoàn thiện)
01 văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo tác động môi trường bổ sung theo mẫu tại Phụ lục 11 Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008;
07 báo cáo tác động môi trường bổ sung theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008
01 bản sao báo cáo tác động môi trường đã được phê duyệt trước đó của dự án
01 bản sao (có công chứng) của quyết định phê duyệt báo cáo tác động môi trường trước đó của dự án
01 báo cáo đầu tư điều chỉnh, hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật điều chỉnh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu bìa và trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung
Tải về
Mẫu văn bản đề nghị thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
22