Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTM-191996-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho đến ngày người đã đăng ký xoá thế chấp nhận Giấy chứng nhận
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bên đã thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, xóa đăng ký thế chấp trong hồ sơ địa chính và chỉnh lý Giấy chứng nhận; trao trả Giấy chứng nhận cho người đã đăng ký xoá đăng ký thế chấp
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp, bảo lãnh đã được thực hiện
- Việc thế chấp được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác
- Hợp đồng thế chấp bị chấm dứt theo bản án, quyết định của Toà án
- Tài sản thế chấp đã được xử lý theo quy định của pháp luật
- Theo thỏa thuận của các bên
Xác nhận của Bên nhận thế chấp về việc đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ trong Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc Bản xác nhận của Bên nhận thế chấp về việc đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ
Một trong các loại Giấy chứng nhận đã xác nhận đăng ký thế chấp gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số hồ sơ:
B-BTM-191996-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
19