Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-003569-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội; thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội; thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Fax (Đối với cá nhân, tổ chức là khách hàng thường xuyên của Trung tâm đăng ký)
Thời hạn giải quyết: Giải quyết việc đăng ký ngay sau khi nhận đơn hoặc trong ngày làm việc; nếu Trung tâm Đăng ký nhận đơn sau ba (03) giờ chiều, thì việc giải quyết đăng ký được hoàn thành trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết việc đăng ký, thì cũng không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu đăng ký hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp đơn yêu cầu: Khách hàng nộp đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm tại một trong các Trung tâm Đăng ký của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh
Giải quyết đơn: Đăng ký viên kiểm tra nội dung đơn yêu cầu đăng ký. Nếu không thuộc các trường hợp từ chối đăng ký thì Đăng ký viên ghi thời điểm nhận đơn (giờ, phút, ngày, tháng, năm). Đồng thời, Đăng ký viên ký và ghi rõ họ tên trên đơn yêu cầu đăng ký. Trong trường hợp đơn được nộp trực tiếp tại Trung tâm Đăng ký thì Đăng ký viên cấp cho người yêu cầu đăng ký giấy hẹn trả kết quả đăng ký, trừ khi đơn yêu cầu đăng ký được giải quyết ngay. Sau đó, Đăng ký viên phải kịp thời nhập các nội dung kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký vào Hệ thống dữ liệu. Nếu có một trong các căn cứ từ chối thì Đăng ký viên từ chối đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định. Việc từ chối đăng ký phải được lập thành văn bản gửi cho người yêu cầu đăng ký trong đó nêu rõ lý do từ chối
Chứng nhận đơn: Thủ trưởng Trung tâm Đăng ký chứng nhận đơn yêu cầu đăng ký và ký văn bản cung cấp thông tin theo yêu cầu khê khai trên đơn (nếu có)
Trả kết quả: Trả kết quả
Đơn yêu cầu đăng ký theo mẫu
Văn bản uỷ quyền yêu cầu đăng ký (bản chính), nếu người yêu cầu đăng ký là người được uỷ quyền
Tuy nhiên, đối với những trường hợp sau đây thì không cần nộp văn bản uỷ quyền yêu cầu đăng ký: Pháp nhân uỷ quyền cho chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành của pháp nhân đó yêu cầu đăng ký; Bên bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm bao gồm nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau uỷ quyền cho một người trong số đó yêu cầu đăng ký; Người được uỷ quyền yêu cầu đăng ký là khách hàng thường xuyên của Trung tâm Đăng ký
Văn bản về giao dịch bảo đảm trong trường hợp chỉ có một bên ký vào đơn yêu cầu đăng ký
Tuy nhiên, đối với những trường hợp chỉ có một bên ký vào đơn sau đây thì không cần nộp bản sao văn bản về giao dịch bảo đảm: Người yêu cầu đăng ký là Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản; Bên nhận bảo đảm hoặc người được bên nhận bảo đảm uỷ quyền yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký về bên nhận bảo đảm, sửa chữa sai sót về bên nhận bảo đảm, yêu cầu đăng ký thay đổi tài sản bảo đảm theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm, xoá đăng ký giao dịch bảo đảm
Số bộ hồ sơ: Không quy định cụ thể
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 01 BD: Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm
Tải về
Phụ lục số 01 BD: Phụ lục các bên tham gia giao dịch bảo đảm (nếu có)
Tải về
Phụ lục số 02 BD: Phụ lục (Dùng để mô tả tài sản bảo đảm, bao gồm cả phương tiện giao thông cơ giới nhưng không mô tả theo số khung, số máy hoặc để kê khai những nội dung khác) (nếu có)
Tải về
Phụ lục số 03 BD: Phụ lục (Dùng để mô tả theo số khung, số máy của phương tiện giao thông cơ giới) (nếu có)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm 60.000 đồng/trường hợp; nếu có Văn bản cung cấp thông thì nộp thêm phí cung cấp thông tin: 30.000 đồng/1trường hợp đối với cung cấp văn bản tổng hợp thông tin về giao dịch bảo đảm theo tên của bên bảo đảm hoặc văn bản tổng hợp thông tin về giao dịch bảo đảm theo số khung, số máy của phương tiện; 10.000 đồng/ 1 danh mục các giao dịch bảo đảm theo tên của bên bảo đảm.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển) - Bộ Tư pháp
Số hồ sơ:
B-BTP-003569-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tư pháp
Lĩnh vực:
Giao dịch bảo đảm
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [14]
Sửa chữa sai sót giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển) - Bộ Tư pháp
Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển) - Bộ Tư pháp
Đăng ký gia hạn giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển) - Bộ Tư pháp
Đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên - Bộ Tư pháp
Đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án - Bộ Tư pháp
Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký, nội dung đã thông báo về tài sản kê biên thi hành án - Bộ Tư pháp
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm đối với giao dịch bảo đảm đã đăng ký - Bộ Tư pháp
Sửa chữa sai sót về giao dịch bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký, thông báo việc kê biên tài sản do lỗi của người thực hiện đăng ký - Bộ Tư pháp
Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, xoá thông báo việc kê biên tài sản thi hành án - Bộ Tư pháp
Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án - Bộ Tư pháp
Cấp bản sao của văn bản chứng nhận nội dung đăng ký có xác nhận của Trung tâm Đăng ký - Bộ Tư pháp
Cấp mã số khách hàng thường xuyên và tài khoản đăng ký trực tuyến cho khách hàng thường xuyên - Bộ Tư pháp
[Copy]Cấp bản sao của văn bản chứng nhận nội dung đăng ký có xác nhận của Trung tâm Đăng ký - Bộ Tư pháp
Đăng ký thay đổi thông tin về khách hàng thường xuyên - Bộ Tư pháp

0
20