Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-003831-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi qua fax tới Trung tâm Đăng ký
Thời hạn giải quyết: Giải quyết việc đăng ký ngay sau khi nhận văn bản hoặc trong ngày làm việc; nếu Trung tâm Đăng ký nhận văn bản sau ba (03) giờ chiều, thì việc giải quyết đăng ký được hoàn thành trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết việc đăng ký, thì cũng không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản thông báo hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp văn bản thông báo: Khách hàng nộp văn bản thông báo tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
Giải quyết yêu cầu thông báo: Đăng ký viên kiểm tra và ghi thời điểm nhận văn bản (giờ, phút, ngày, tháng, năm). Trong trường hợp văn bản được nộp trực tiếp tại Trung tâm Đăng ký thì Đăng ký viên cấp cho người yêu cầu đăng ký giấy hẹn trả kết quả đăng ký, trừ khi văn bản thông báo được giải quyết ngay. Đăng ký viên kịp thời cập nhật chính xác các nội dung thay đổi vào hệ thống dữ liệu (Nếu có một trong các căn cứ từ chối thì Đăng ký viên từ chối đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định. Việc từ chối đăng ký phải được lập thành văn bản gửi cho người yêu cầu đăng ký trong đó nêu rõ lý do từ chối)
Chứng nhận văn bản yêu cầu: Thủ trưởng Trung tâm đăng ký chứng nhận văn bản yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo về kê biên tài sản thi hành án
Trả kết quả: Khách hàng nhận bản sao văn bản thông báo có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại nơi đã nộp đơn hoặc qua đường bưu điện
Văn bản thông báo theo mẫu
Số bộ hồ sơ: Không quy định cụ thể
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu 02-KB: Văn bản yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo về kê biên tài sản thi hành án
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
33