Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-052644-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Tư pháp cấp huyện) không phụ thuộc phạm vi địa hạt
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản;
- Không quá 10 ngày làm việc đối với hợp đồng phức tạp;
- Không quá 30 ngày làm việc đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ, xuất trình giấy tờ: Người yêu cầu chứng thực ghi phiếu yêu cầu chứng thực theo mẫu, xuất trình giấy tờ tùy thân và các giấy tờ cần thiết khác cho việc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (không phụ thuộc nơi cư trú)
Kiểm tra hồ sơ, giải quyết việc chứng thực: Cơ quan có thẩm quyền chứng thực tiếp nhận, kiểm tra, nếu đầy đủ thì thụ lý, ghi vào sổ, nếu hợp đồng không giải quyết được trong ngày thì ghi phiếu hẹn
Người thực hiện chứng thực xác định năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu chứng thực, nếu xét thấy nội dung hợp đồng được soạn thảo sẵn không trái pháp luật, đạo đức xã hội, thì thực hiện chứng thực. Trường hợp nội dung hợp đồng trái pháp luật, đạo đức xã hội hoặc soạn thảo không đạt yêu cầu, thì hợp đồng phải sửa đổi, bổ sung. Nếu người yêu cầu chứng thực không đồng ý với việc sửa đổi, bổ sung đó, thì hợp đồng không được chứng thực
Đối với hợp đồng do người thực hiện chứng thực soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực. Người yêu cầu chứng thực tuyên bố nội dung hợp đồng trước người thực hiện chứng thực. Người thực hiện chứng thực ghi chép đầy đủ nội dung, nếu nội dung không trái pháp luật, đạo đức xã hội thì soạn thảo hợp đồng
Trước khi ký người yêu cầu chứng thực phải tự đọc lại hợp đồng hoặc người thực hiện chứng thực đọc cho họ nghe. Nếu đồng ý toàn bộ nội dung thì ký tắt vào từng trang của hợp đồng, trừ trang cuối phải ký đầy đủ, sau đó người thực hiện chứng thực ký tắt vào từng trang của hợp đồng, trừ trang cuối phải ký đầy đủ, chứng thực, đóng dấu vào hợp đồng
Người yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ
Phiếu yêu cầu chứng thực
Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác
Các giấy tờ cần thiết khác cho việc chứng thực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu chứng thực
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực - 20.000đ/ trường hợp đối với hợp đồng ủy quyền - 10.000đ/trường hợp đối với giấy ủy quyền
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [69]
Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in - Bộ Tài chính
Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in - Bộ Tài chính
Đăng ký lần đầu phương tiện giao thông đường sắt - Bộ Giao thông vận tải
Giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản - Bộ Tài chính
Giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản - Bộ Tài chính
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam - Bộ Tư pháp
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam - Bộ Tư pháp
Cấp bản sao từ sổ gốc - Bộ Tư pháp
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - Bộ Tư pháp
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - Bộ Tư pháp
Ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Bộ tư pháp
Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài - Bộ Tư pháp
Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài - Bộ Tư pháp
Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài - Bộ Tư pháp
Cấp bản sao từ sổ gốc - Bộ Tư pháp
Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch - Bộ Tư pháp
Đăng ký việc bổ sung hộ tịch - Bộ Tư pháp
Đăng ký việc xác định lại dân tộc - Bộ Tư pháp
Đăng ký việc xác định lại giới tính - Bộ Tư pháp
Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh) - Bộ Tư pháp
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cấp lại Bản chính giấy khai sinh - Bộ Tư pháp
Cấp bản sao từ sổ gốc - Bộ Tư pháp
Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch - Bộ Tư pháp
Đăng ký việc bổ sung hộ tịch - Bộ Tư pháp
Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ khác (Không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh) - Bộ Tư pháp
Đăng ký khai sinh - Bộ Tư pháp
Đăng ký khai sinh quá hạn - Bộ Tư pháp
Đăng ký khai tử quá hạn - Bộ Tư pháp
Đăng ký lại việc sinh - Bộ Tư pháp
Đăng ký lại việc tử - Bộ Tư pháp
Cấp bản sao từ sổ gốc - Bộ Tư pháp
Đăng ký thay đổi nội dung cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay đã đăng ký - Bộ Tư pháp
Sửa chữa sai sót về đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay - Bộ Tư pháp
Xóa đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay - Bộ Tư pháp
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp là tàu bay trong trường hợp đã cầm cố, thế chấp - Bộ Tư pháp
Đăng ký thế chấp tàu biển - Bộ Tư pháp
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp tàu biển đã đăng ký - Bộ Tư pháp
Sửa chữa sai sót về đăng ký thế chấp tàu biển - Bộ Tư pháp
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là tàu biển trong trường hợp đã đăng ký thế chấp - Bộ Tư pháp
Xóa đăng ký thế chấp tàu biển - Bộ Tư pháp
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Bộ Tư pháp
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất - Bộ Tư pháp
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất - Bộ Tư pháp
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Bộ Tư pháp
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký - Bộ Tư pháp
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp - Bộ Tư pháp
Xóa đăng ký thế chấp - Bộ Tư pháp
Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký - Bộ Tư pháp
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Bộ Tư pháp
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất - Bộ Tư pháp
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất - Bộ Tư pháp
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Bộ Tư pháp
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký - Bộ Tư pháp
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp - Bộ Tư pháp
Xóa đăng ký thế chấp - Bộ Tư pháp
Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký - Bộ Tư pháp
Đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay - Bộ Tư pháp
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp - Bộ Khoa học và Công nghệ
Yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp - Bộ Khoa học và Công nghệ
Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp - Bộ Khoa học và Công nghệ
Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp - Bộ Khoa học và Công nghệ
Đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn - Bộ Ngoại giao
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch tại Bộ Ngoại giao - Bộ Ngoại giao
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể xuất khẩu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể tái xuất khẩu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với vận động viên và nghệ sĩ là đối tượng cư trú của nước ngoài có thu nhập từ biểu diễn văn hoá, thể dục thể thao tại Việt Nam - Bộ Tài chính
Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký - Bộ Tư pháp
Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký - Bộ Tư pháp

0
54