Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-BS237
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tùy từng trường hợp cụ thể mà kết quả thực hiện thủ tục hành chính như sau: - Quyết định đình chỉ thi hành án đối với nội dung thỏa thuận không yêu cầu thi hành án - Văn bản thỏa thuận thi hành án (được Chấp hành viên ký tên đồng ý) - Biên bản từ chối chứng kiến thỏa thuận và nêu rõ lý do
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thi hành án dân sự hoặc ngoài trụ sở cơ quan Thi hành án dân sự (theo yêu cầu)
Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chấp hành viên lập biên bản về việc thỏa thuận về thi hành án của các đương sự
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trường hợp cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án, đướng sự vẫn có quyền thỏa thuận, Khi đương sự có yêu cầu, Chấp hành viên có trách nhiệm chứng kiến thoản thuân và ký vào văn bản thỏa thuận
Bước 2: Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đang tổ chức thi hành án mà đương sự thỏa thuận về việc không yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự thi hành một phần hoặc toàn bộ quyết định thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định đình chỉ thi hành án đối với nội dung thỏa thuận không yêu cầu thi hành theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 50 Luật Thi hành án dân sự, trừ trường hợp thỏa thuận vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội, không đúng với thực tế, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba hoặc nhằm trốn tránh phí thi hành án. Trường hợp thỏa thuận nêu trên được thực hiện sau khi tài sản đã được bán hoặc giao cho người khác nhận để thi hành án thì phải được sự đồng ý của người mua được tài sản hoặc người nhận tài sản để thi hành án
Bước 3: Trường hợp thỏa thuận vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội, không đúng với thực tế, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba hoặc nhằm trốn tránh phí thi hành án thì Chấp hành viên có quyền từ chối nhưng phải lập biên bản và nêu rõ lý do
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thỏa thuận không được vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội, không đúng với thực thế, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba hoặc nhằm trốn tránh phí thi hành án
Văn bản thỏa thuận thi hành án; văn bản thỏa thuận phải thể hiện rõ thời gian, địa điểm, nội dung thỏa thuận, thời gian thực hiện thỏa thuận, hậu quả pháp lý đối với việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nội dung đã thỏa thuận, có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên Thi hành án tham gia
Văn bản đồng ý của người mua được tài sản hoặc người nhận tài sản để thi hành án (trong trường hợp thỏa thuận được thực hiện sau khi tài sản đã được bán hoặc giao cho người khác nhận để thi hành án)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Người yêu cầu Chấp hành viên chứng kiến thỏa thuận không yêu cầu thi hành án dân sự mà phát sinh chi phí thì phải Thanh toán các chi phí hợp lý cho cơ quan thi hành án dân sự
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Yêu cầu chứng kiến thỏa thuận về thi hành án - Bộ Tư pháp
Số hồ sơ:
B-BTP-BS237
Cơ quan hành chính:
Bộ Tư pháp
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24