Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-BS257
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Nhà tạm giữ Công an cấp huyện, Chi cục Thi hành án dân sự
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Việc phạm nhân đề nghị hoặc ủy quyền hoặc từ chôi nhận tiền hoặc giấy tờ được thực hiện trực tiếp tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện
- Việc các cơ quan thông báo cho nhau được thực hiện qua hệ thống thông tin hoặc bưu điện
- Việc gửi tiền cho phạm nhân thực hiện qua tài khoản tạm gửi của Nhà tạm giữ; việc chuyển giấy tờ, giấy ủy quyền được thực hiện qua bưu điện; việc chuyển tài sản do Chấp hành viên trực tiếp thực hiện
Thời hạn giải quyết: - Cơ quan Thi hành án dân sự gửi thông báo, quyết định về việc nhận lại tiền, tài sản cho người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù thông qua Công an cấp huyện trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Nhà tạm giữ Công an cấp huyện về việc tiếp nhận phạm nhân vào Nhà tạm giữ Công an cấp huyện
- Cơ quan Thi hành án dân sự gửi tiền, giấy tờ cho Nhà tạm giữ Công an cấp huyện trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Nhà tạm giữ
- Nhà tạm giữ Công an cấp huyện trả tiền, giấy tờ cho phạm nhân trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được tiền, giấy tờ do cơ quan Thi hành án dân sự gửi
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu chi tiền hoặc Biên bản trả lại giấy tờ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chấp hành viên gửi thông báo, quyết định về việc nhận lại tiền, tài sản cho người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù thông Công an cấp huyện
Bước 2: Khi nhận được thông báo của cơ quan Thi hành án dân sự gửi
+ Trường hợp 1: Phạm nhân là người được thi hành án có đơn đề nghị được nhận tiền, giấy tờ, tài sản tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện. Nhà tạm giữ Công an cấp huyện thông báo cho cơ quan Thi hành án dân sự về việc phạm nhân có đơn đề nghị được nhận tiền, giấy tờ, tài sản tại Nhà tạm giữ. Cơ quan Thi hành án dân sự gửi tiền hoặc giấy tờ cho Nhà tạm giữ Công an cấp huyện để Nhà tạm giữ trả tiền, giấy tờ cho phạm nhân. Nhà tạm giữ Công an cấp huyện trả tiền, giấy tờ cho phạm nhân, lập Phiếu chi tiền hoặc Biên bản trả lại giấy tờ và gửi cho cơ quan Thi hành án dân sự
Đối với tài sản, Chấp hành viên đề nghị trích xuất phạm nhân và giao trực tiếp cho phạm nhân tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện
+ Trường hợp 2: Phạm nhân là người được thi hành án có giấy ủy quyền cho người khác nhận thay tiền, giấy tờ, tài sản. Nhà tạm giữ Công an cấp huyện xác nhận vào giấy ủy quyền và gửi giấy ủy quyền cho người được ủy quyền. Người được ủy quyền gửi giấy ủy quyền cho cơ quan Thi hành án dân sự. Cơ quan Thi hành án dân sự trả tiền, giấy tờ, tài sản cho người được ủy quyền nhận tiền, giấy tờ
+ Trường hợp 3: Phạm nhân là người được thi hành án từ chối nhận lại tiền, tài sản. Nhà tạm giữ Công an cấp huyện xác nhận vào văn bản từ chối nhận lại tiền, tài sản và gửi cho Cơ quan Thi hành án dân sự để cơ quan Thi hành án dân sự xử lý tiền, tài sản theo quy định của pháp luật
Đơn đề nghị được nhận tiền, giấy tờ, tài sản tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện; hoặc giấy ủy quyền cho người khác nhận thay tiền, giấy tờ, tài sản; hoặc văn bản từ chối nhận lại tiền, tài sản
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Chi phí cho việc gửi tiền, giấy tờ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Trả tiền, giấy tờ, tài sản cho phạm nhân là người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại Nhà tạm giữ (cơ quan Thi hành án hình sự công an cấp huyện) - Bộ Tư pháp
Số hồ sơ:
B-BTP-BS257
Cơ quan hành chính:
Bộ Tư pháp
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29