Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTT-030415-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực thống kê: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục báo chí
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục báo chí
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong trường hợp không cấp thì chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí phải trả lời bằng văn bản, nói rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ
Khi cơ quan báo chí thay đổi: cách trình bày tên báo, khuôn khổ, số trang, nơi in, thay đổi thời gian phát hành, trụ sở chính phải làm thủ tục báo cáo bằng văn bản
Cơ quan báo chí nộp hồ sơ cho Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền (trực tiếp tại 50 Thi Sách, Hà Nội) hoặc qua hệ thống bưu chính
Bước 2: Trả lời kết quả
Cục Báo chí xem xét, xử lý hồ sơ. Nếu không cho phép việc sửa đổi, bổ sung, Cục Báo chí có văn bản trả lời, nói rõ lý do
Công văn của cơ quan báo chí đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định trong giấy phép hoạt động báo chí
Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) bản chính
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
19