Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BXD-003731-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh uỷ quyền)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở XD (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh uỷ quyền)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng và lệ phí cấp Giấy chứng nhận tại Sở Xây dựng. Nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn thời gian giải quyết
Cấp đổi Giấy chứng nhận thu hồi Giấy cũ: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký cấp đổi giấy chứng nhận (hoặc Sở Xây dựng thực hiện ký trong trường hợp được uỷ quyền ký). Cơ quan cấp giấy chứng nhận phải thu hồi và cắt góc giấy chứng nhận cũ để lưu hồ sơ
Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp đổi
Giấy chứng nhận cũ đã được cấp theo quy định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đối với tổ chức Không quá 50.000,0 đ

0
28