Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BXD-BS98
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ trực tiếp về Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Thời hạn sau 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét công bố danh sách và thông tin của cá nhân, tổ chức này theo nội dung tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này trên trang thông tin điện tử theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông tin được đưa lên website của Sở Xây dựng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Đối với cá nhân có nhu cầu là giám định viên tư pháp xây dựng theo vụ việc: Cá nhân là công chức thuộc UBND cấp tỉnh; cá nhân thuộc đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND cấp tỉnh có nhu cầu là giám định viên tư pháp xây dựng theo vụ việc cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 Thông tư về hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp xây dựng gửi về UBND cấp tỉnh
- Đối với tổ chức có nhu cầu là tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc: Tổ chức là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp nhà nước có đăng ký kinh doanh hoạt động đầu tư xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh có nhu cầu là tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc tập hợp thông tin theo Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này gửi về UBND cấp tỉnh
- Đối với Văn phòng giám định tư pháp xây dựng: Cung cấp thông tin theo Phụ lục 2 của Thông tư về giám định tư pháp xây dựng và gửi về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cho phép hoạt động để được xem xét công bố theo quy định
Bước 2: Cơ quan đầu mối UBND cấp tỉnh tiếp nhận, tổ chức kiểm tra, xem xét hồ sơ thông tin đăng ký. Trường hợp hồ sơ thông tin đăng ký chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan đầu mối gửi văn bản một lần đề nghị cá nhân, tổ chức đăng ký bổ sung, hoàn thiện theo quy định
Bước 3: Sau 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ thông tin đăng ký hợp lệ của cá nhân, tổ chức, cơ quan đầu mối xem xét, tích hợp dữ liệu và công bố danh sách, thông tin của cá nhân, tổ chức này theo nội dung tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Thông tư về giám định tư pháp xây dựng trên trang thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt
Có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo 5 năm trở lên
Có năng lực về nội dung được giám định (các loại)
Bản kê khai đăng ký công bố theo mẫu tại Phụ lục 1 (đối với cá nhân) và Phụ lục 2 (đối với tổ chức)
Quyết định thành lập của Tổ chức tư vấn hoặc văn phòng giám định (đối với tổ chức)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy đăng ký hoạt động (đối với tổ chức)
Quyết định công nhận phòng LAS-XD và danh mục phép thử kèm theo (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị bổ nhiệm /công bố giám định viên tư pháp xây dựng /người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc
Tải về
Thông tin đăng ký công bố tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc/văn phòng giám định tư pháp xây dựng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký, công bố thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh - Bộ Xây dựng
Số hồ sơ:
B-BXD-BS98
Cơ quan hành chính:
Bộ Xây dựng
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25