Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BXH-075914-TT
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố (theo phân cấp thu Bảo hiểm xã hội) để thực hiện
Hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ
Bước 2: Người lao động nộp Giấy được định cư ở nước ngoài cho người sử dụng lao động
Bước 3: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ theo quy định cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc phòng “Một cửa” của Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố (theo phân cấp thu Bảo hiểm xã hội để thực hiện); nhận lại hồ sơ đã giải quyết từ Bảo hiểm xã hội huyện hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố để giao cho người lao động
Bước 4: - Bảo hiểm xã hội cấp huyện tiếp nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động, chuyển Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố nhận hồ sơ đã giải quyết từ Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố để trả cho người sử dụng lao động.
- Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ từ Bảo hiểm xã hội huyện hoặc từ người sử dụng lao động; giải quyết; trả hồ sơ đã giải quyết cho Bảo hiểm xã hội huyện hoặc người sử dụng lao động.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đi nước ngoài định cư
Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản chính)
Quyết định nghỉ việc hoặc bản chấm dứt hợp đồng lao động hoặc đồng lao động hết hạn của người sử dụng lao động (01 bản chính)
Giấy được định cư ở nước ngoài (01 bản sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
19