Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: BTR-BS05
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực thống kê: Tài chính Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Bến Tre.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi gởi:

- Tờ trình đề nghị ban hành quyết định diện tích miễn thủy lợi phí

- Bảng kê diện tích tưới nước, tiêu nước và cấp nước theo từng hộ dùng nước theo địa bàn có xác nhận của ủy ban nhân dân huyện, Thành phố

- Bảng tổng hợp kết quả lập bộ thủy lợi phí năm có xác nhận của Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố
Bước 2: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ của đơn vị vào sổ và chuyển đến phòng Tài chính doanh nghiệp
Bước 3: Phòng TCDN phân công cán bộ phụ trách
Bước 4: Cán bộ nhận hồ sơ và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn soạn thảo tờ trình và Quyết định về diện tích miễn thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh bến tre trình trưởng phòng TCDN, ban giám đốc xem xét , phê duyệt và gởi Sở Tư pháp thẩm định.
: Sau khi có kết quả của Sở tư pháp thẩm định cán bộ phụ trách soạn hồ sơ đã hoàn thành gởi bộ phận văn thư chuyển đến Ủy ban nhân đân tỉnh để ra quyết định phê duyệt
: Cty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi căn cứ vào quyết định diện tích miễn thu thủy lợi phí gửi tiếp báo cáo tổng hợp dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí
: Sở Tài chính căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP; Nghị định số 154/2007/NĐ-CP; Thông tư số 26/2008/TT-BTC; Qyết định số 14/2008/QĐ-UBND; dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí của đơn vị tổng hợp dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị ngân sách trung ương hổ trợ cấp bù thủy lợi phí được miễn.
: Khi đơn vị được cấp bù lỗ cán bộ chuyên quản phải kiểm tra số liệu trên báo cáo tài chính.
Tờ trình đề nghị ban hành quyết định diện tích miễn thủy lợi phí
Bảng kê diện tích tưới nước, tiêu nước và cấp nước theo từng hộ dùng nước theo địa bàn có xác nhận của ủy ban nhân dân huyện, Thành phố
Bảng tổng hợp kết quả lập bộ thủy lợi phí năm có xác nhận của Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí - Bến Tre
Số hồ sơ:
BTR-BS05
Cơ quan hành chính:
Bến Tre
Lĩnh vực:
Tài chính Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
9