Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-049863-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang
Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành có liên quan.
Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định thì lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.
Bước 3: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với dự án đầu tư trong nước, dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và dự án thuộc Danh mục dự án đầu tư có điều kiện thì phải thực hiện thủ tục thẩm tra để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh, dự án đó thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:
a/ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội;
b/ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng;
c/ Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng;
d/ Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản;
đ/ Dịch vụ giải trí;
e/ Kinh doanh bất động sản;
g/ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái;
h/ Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo;
i/ Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-4
Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức
Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp
Danh sách bổ sung thành viên/cổ đông sáng lập
Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai, báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án
Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
Tải về

0
28