Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-058438-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có công hoặc thân nhân (trong trường hợp được truy tặng):
- Nhận bản khai (mẫu AH1 hoặc AH2 ban hành kèm Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH) tại Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú
- Ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu trong bản khai kèm bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng, biên bản uỷ quyền (đối với Anh hùng đã từ trần) gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Cơ quan, đơn vị nhận hồ sơ thực hiện việc ra phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả hồ sơ
Bước 3: Uỷ ban nhân dân trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm xác nhận vào bản khai và gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện kèm giấy tờ theo quy định
Bước 4: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm lập danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kèm các giấy tờ theo quy định
Bước 5: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm ra quyết định trợ cấp ưu đãi hàng tháng hoặc trợ cấp một lần
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Được Nhà nước tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.
+ Được Nhà nước tuyên dương Anh hùng lao động vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sản xuất phục vụ kháng chiến.
Bản khai cá nhân (mẫu AH1 hoặc AH2 ban hành kèm Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH)
Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang hoặc bản sao Quyết định Anh hùng lao động trong kháng chiến
Biên bản uỷ quyền (mẫu UQ ban hành kèm Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân Dùng cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hoặc Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
Tải về
Bản khai cá nhân Dùng cho thân nhân hoặc người thờ cúng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hoặc Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
Tải về
Biên bản uỷ quyền
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
37