Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-060741-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin tài nguyên môi trường
Bước 2: Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin tài nguyên môi trường kiểm tra hồ sơ, chỉnh lý hồ sơ địa chính và chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 05 ngày
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, ghi biến động vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc cấp mới giấy chứng nhận và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin tài nguyên môi trường trong thời hạn 03 ngày
Bước 4: Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin tài nguyên môi trường thu phí và lệ phí, trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất trong thời hạn 02 ngày
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc chuyển mục đích không thuộc các trường hợp sau:
- Chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản.
- Chuyển đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác
- Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp
- Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền hoặc thuê đất
- Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.
Việc đăng ký chuyển mục đích phải phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn
Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (01 bản chính + 01 bản photo)
Quyết định thành lập đơn vị hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng nhận)
Dự án đầu tư kèm quyết định phê duyệt đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước) hoặc giấy chứng nhận đầu tư (nếu thuộc trường hợp cấp giấy chứng nhận đầu tư).
Trường hợp dự án không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đầu tư thì chỉ nộp dự án đầu tư.
Đối với đất có tài sản gắn liền với đất là công sản thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Nhà nước ở Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước thì phải có thêm văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi công năng tài sản đó của Bộ Tài chính
Văn bản thỏa thuận quy hoạch của Sở Xây dựng hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo thẩm quyền đối với dự án không sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước
Bản tự kê khai của tổ chức kinh tế trong nước về tình trạng sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu 12/ĐK)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chỉnh lý biến động 20.000 đ/giấy

0
19