Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-072682-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính; kiểm tra thực tế tại cơ sở
Thời hạn giải quyết: Hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức, cá nhân (thương nhân) nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường ghi phiếu hẹn nhận kết quả nếu hồ sơ hoàn chỉnh (đúng theo yêu cầu về số lượng và thành phần hồ sơ nêu bên dưới)
- Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh, không tiếp nhận và hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có)
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Bảo vệ Môi trường) trong vòng 1 ngày
Bước 3: Chi cục Bảo vệ Môi trường xem xét hồ sơ và tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra tại cơ sở của thương nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận
Bước 4: - Trường hợp đủ điều kiện, Chi cục Bảo vệ Môi trường tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận cho cơ sở đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
- Trường hợp không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận, Chi cục Bảo vệ Môi trường tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho thương nhân lý do từ chối cấp Giấy chứng nhận
Bước 5: Chủ cơ sở đem biên nhận hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường để nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Có kho bãi (có quyền sở hữu hoặc đồng sở hữu, hoặc thuê) dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường
+ Có công nghệ, thiết bị để tái chế phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu cho sản xuất
+ Có phương án, giải pháp xử lý phế liệu nhập khẩu đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; đảm bảo mọi chất thải từ quy trình sản xuất đều được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường
+ Đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
01 (một) đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT)
01 (một) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính)
Một trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy xác nhận hoặc Thông báo chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường (bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính)
Một trong các tài liệu sau: Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; bản cam kết bảo vệ môi trường; Đề án bảo vệ môi trường chi tiết; đề án bảo vệ môi trường đơn giản (bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính)
Kết quả giám sát chất lượng môi trường lần gần nhất của cơ sở sản xuất, nhưng không quá sáu (06) tháng tính đến ngày đề nghị cấp Giấy chứng nhận nhập khẩu phế liệu (bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
27